Menu Close

Strategi for Vejgaard samråd

Fokuspunkter
– Tilflyttere, beboere og boformer
– Mobilitet og sikkerhed
– Fællesskabsfølelse
– Liv i bydelen
– Bæredygtighed

Sammensætning og arbejdsform for Vejgaard Samråd

Samrådet er opstået som ”græsrodsbevægelse” og er politisk upartisk.

Samrådet arbejder for borgere, foreninger, organisationer og forretninger.

Samrådet søger at inddrage enkeltpersoner og repræsentanter for foreninger mfl. i arbejdet, både i bestyrelsen og i arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupper kan nedsættes, i rammen af bestyrelsen, af borgere som har et specifikt interesseområde. Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis være repræsenteret i en sådan gruppe. Rammerne fastlægges efter behov.

Bestyrelsen søger at supplere sig ved henvendelser til enkeltborgere der kunne være interessante for arbejdet, ligesom organisationer i Vejgaard kan repræsenteres i bestyrelsen.

Vision

”Vejgaard er en åben og attraktiv bydel – Byen i Byen – hvor mennesker kan leve hele livet”

Vejgaard udvikler sig gennem:
et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen,
gode oplevelser, byudvikling og mangfoldighed, at være et aktivt og sammenhængende lokalsamfund, at have en central placering i kommunen, med grønne områder og tæt på trafikale infrastrukturer, et aktivt forretningsliv, arbejdspladser og byliv som skaber rammen for det gode liv,
at bæredygtighed tænkes ind i bydelens vækst og udvikling.

Udgangspunkt

Vejgaard i 2020 er en bydel med beboere som repræsenterer en bred vifte af den danske befolkning. Der er ca. 14.400 borgere fordelt på ca. 7.200 husstande. Her bor både studerende, familier, singler og seniorer. Der er stor variation i forhold til alder, uddannelsesniveau og livsstadie. Nogle har boet i Vejgaard hele deres liv og andre er kommet til senere. Beboerne er glade for at bo i Vejgaard – det er et bevidst tilvalg at bo her.

Foruden de store naturområder, Signalbakkerne og Den gamle golfbane, findes der også små og store grønne hverdagsrum med forskellige funktioner i Vejgaard.

Aalborg er en by i udvikling og vækst, som Vejgaard med sin placering tæt på midtbyen, motorvejen og universitetet naturligt er en del af. Vejgaard har et alsidigt foreningsliv, og et forretningsliv som indeholder alt hvad der skal til at leve hele livet i bydelen.

Samrådet er involveret i et samarbejde med Aalborg Kommune om en byudviklingsplan (helhedsplan) for Vejgaard. Planen skal fremtidssikre og styre udviklingen af Byen i Byen.

Værdier

Udvikling af Vejgaard sker i overensstemmelse med borgernes ønsker, idet samrådets medlemmer er valgt blandt borgerne.
Samrådet tager ansvar og respekterer mangfoldighed og bæredygtighed.
Samrådet er samarbejdsorienteret i tilgangen til opgaverne.
Samrådet søger at repræsentere alle legitime interesser i bydelen.

Strategi

Vi realiserer visionerne således:

Tilflyttere, beboere og boformer
Vejgaard satser på at tiltrække børnefamilier, ved at lægge sig i slipstrømmen på Aalborg kommunes satsning på ungdomsboliger og uddannelsespladser, uden at glemme de nuværende beboere. Kommunens udvikling giver en oplagt mulighed for at markedsføre Vejgaard som det næste bosted i kommunen, efter endt uddannelse.

Vejgaard er kendetegnet ved en blanding af ældre og nyere villakvarterer og områder med boligblokke. Samrådet arbejder for at nybyggeri og anden boligudvikling i Vejgaard, indpasses i de allerede eksisterende arkitektoniske løsninger, således at udviklingen opleves harmonisk og i sammenhæng med den type boliger som allerede findes i det pågældende boligområde.

Udstykning af byggegrunde medvirker til at binde bydelen sammen og samrådet understøtter den udvikling. Demografien tilsiger behov for flere små og store lejligheder og mindre huse til unge, børnefamilier og ældre der ønsker at flytte til eller blive boende i byen. Samrådet ønsker både ejer- og lejerboliger, således at alle borgere har mulighed for at finde en passende bolig.

Vi samarbejder med boligselskaber og ejendomsmæglerne om at udbrede fortællingen om Vejgaard.

Vi udvikler en informationsfolder med overblik over lokalsamfundets muligheder i samarbejde med foreninger, butikker og håndværkere. Folderen uddeles til tilflyttere.

Mobilitet og sikkerhed

Vejgaard er placeret tæt på motorvej E45 og med gode busforbindelser til banegården, universitet og Aalborgs andre bydele. Kommunens planlagte BRT busrute kommer til at gå igennem den V-lige del af Vejgaard.

Trafikken i det centrale Vejgaard er højintens i myldretiderne og når trafikken på motorvej E45 går i stå. Det centrale Vejgaard (Hadsundvej) er samtidig præget af de mange studerende som dagligt cykler til/fra universitet og i fremtiden også til det nye supersygehus i Aalborg Ø.

Vi tager dialogen med Aalborg kommune omkring BRT ruten, for derigennem at mindske generne for de beboere som bor tættest på.

Vi arbejder for løsninger, der vil mindske trafikken på tværs af og igennem det centrale Vejgaard, for derigennem at øge sikkerheden for bløde trafikanter og mindske generne for beboerne i bydelen, idet vi samtidigt anerkender, at mange borgere har dagligt behov for at transportere sig på tværs af Limfjorden.

Vi søger at påvirke Aalborg Kommune omkring forhold for cyklister på Hadsundvej i samarbejde med bl.a. Cyklistforbundet, universitetet og skolerne i Vejgaard.
Vi deltager i debatter på borgermøder, sociale medier og i pressen.
Fællesskabsfølelse

Navnet Vejgaard er velkendt og vi arbejder for at udbrede det yderligere. Borgerne skal føle stolthed ved at bruge navnet Vejgaard – ”Jeg kommer fra Vejgaard”!

Vi vil arbejde for at markere bydelen ved indfaldsvejene med bydelsskilte, portaler mv. Vi omtaler Vejgaard som en helhed i vores interne og eksterne kommunikation.

Vi støtter de tiltag som borgere, forretningslivet og foreningslivet udfolder for at styrke identiteten.

Liv i bydelen

Vi vil gøre aktiviteter til en naturlig del af borgernes tænkning og gerne med løsninger der findes i samspil med erhvervslivet, foreninger, institutioner og kommunen.

Vi afholder en Workshop hver 2. år, hvor borgere, erhvervslivet, kommunen og foreninger inviteres til at komme med forslag til udviklingen af bydelen.

Vi etablerer temamøder og arbejdsgrupper for alle interesserede indenfor områder som styrker fællesskabende aktiviteter, for derigennem at udvikle livet i bydelen.

Vi påvirker og understøtter kommunens aktiviteter og er gerne talerør på vegne af borgere, forretningerne, foreninger mfl.

Vi opsøger og deltager aktivt i andre foreningsregimer, for derigennem at skabe rammerne for et tættere samarbejde på tværs og for at påvirke udviklingen.

Vi tiltrækker aktiviteter og understøtter kulturarrangementer, oplevelser og handel.

Vi arbejder aktivt for skabelse af et Multihus, som skal rumme foreninger og fx sundhedsaktører.

Vi arbejder vedvarende for at fastholde og udvikle Vejgaard Bibliotek.

Bæredygtighed

Udviklingen af Vejgaard skal ske i respekt for natur og mennesker, så vi værner om miljøet. Samrådet understøtter og bakker op Aalborg Kommunes indsats for miljørigtige løsninger, grøn bæredygtighed og social ansvarlighed.

Vi arbejder for at de eksisterende søer og vandhuller i Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane bevares og at de grønne rekreative områder i øvrigt fastholdes og udvikles som samlingspunkter til leg og oplevelse.

Vi arbejder for grønne oaser, hvor have, mad og natur kan udfolde sig på tværs af alder og baggrund.

Vi påvirker borgerne til at gå aktivt ind i at holde bydelen ren og fri for henkastet affald mm.