Menu Close

Vedtægter Vejgaard Samråd

  1. Navn og hjemsted

Samrådets Navn er Vejgaard Samråd.

Samrådet har hjemsted i Vejgaard, Aalborg Kommune.

  1. Formål

Samrådets formål er at være en paraply over foreninger, institutioner, enkeltpersoner o.l. i Vejgaard.

Samrådet skal arbejde for at varetage lokalområdets interesser, samt sikre en udvikling af lokale aktiviteter.

  1. Medlemmer

Medlemmer af samrådet er lokale foreninger, institutioner, enkeltpersoner o.l.

  1. Generalforsamlingen

Generalforsamlinger er samrådets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

-Valg af dirigent
-Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
-Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
-Fastlæggelse af evt. kontingent
-Behandling af indkomne forslag
-Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
-Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af samrådets medlemmer skriftligt forlanger det.

  1. Bestyrelse og tegningsforhold

Bestyrelsen forestår samrådets drift mellem generalforsamlingerne, og vælges blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal altid være ulige. Desuden vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode, således at 4 af bestyrelsens medlemmer/suppleanter er på valg det ene år og 5 er på valg det følgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet.

Samrådet tegnes af formand og kasserer i forening. 

  1. Regnskab og Revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

  1. Vedtægter og Samrådets opløsning

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.

Samrådets opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte. 

Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 24/1-2018