Menu Close

Vejgaard Samråd

Dit lokale talerør ift. Aalborg kommune, byudvikling og lokale arrangementer.

Vejgaard Samråd er genopstået med nye kræfter pr. januar 2018. Bestyrelsen består pt. af 9 frivillige, lokale ildsjæle, der arbejder for dialog med Aalborg kommune om Vejgaard som bydel. Dvs. samrådet fungerer som talerør for borgere, foreninger og andre organisationer i bydelen.

Aktuelt er vi involveret i kommunens arbejde med en helhedsplan for Vejgaard. Derudover kører vi selv en række arbejdsgrupper, hvor vi bl.a. ser på:

  • Bymidten
  • Kulturhus (biblioteket / hal)
  • Grønne og rekreative områder
  • Trafikken

Vi samarbejder med Vejgaards lokale erhvervsdrivende via Handelsstandsforeningen og forskellige foreninger i bydelen.

Vi kan altid bruge ekstra hænder – så har du interesse i din bydel og dens udvikling, så skriv gerne en mail til os eller på Facebook!

Samrådets Facebook feed

2 hours ago

Vejgaard Samråd
I dag var vi omkring 10 deltagere der samlede ca 20 kg skrald ind. Det er utroligt så mange cigaretskod der ligger overalt. I dag deltog også Lasse Frimand Jensen fra byrådet og Zacharias Brix Madsen fra kommunens center for grøn omstilling. Dejligt med bevågenhed fra kommunen. Tak til alle der deltog. Vi er der igen den anden onsdag i maj, dvs. den 12.5. See MoreSee Less
View on Facebook

23 hours ago

Vejgaard Samråd
I morgen sker det. Vi mødes på Vejgaard torv kl 16.15 for at samle skrald. Husk handsker og gerne poser See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Vejgaard Samråd
Referat af bestyrelsesmøde i Vejgaard Samråd onsdag den 7.4.2020 kl. 19 Mødet blev holdt på Microsoft Teams. Til stede: John Ørtoft, Kaj Einfeld Jensen, Karin Lind Størkersen, Michael Laustsen (formand), Pia Meyer, Sanne Daugaard Nielsen, Lis Abildhauge, Sigrid Boesen, Linda Østergaard Nielsen, Sussi Bolander, Karen Jacobsen (referent) Afbud: Mathias Kirk 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Opsamling på spørgeskema og kommentarer og prioriter Spørgeskemaundersøgelsen på Facebook omkring prioritering af småprojekter i Vejgaard har været en stor succes. Mere end 400 borgere har svaret og alle aldersgrupper er repræsenteret. Mange er desuden kommet med kommentarer, også vedr. andre ting, end de forslag bestyrelsen havde lagt ud. Bestyrelsen sender en forespørgsel på priser og tidsramme for forslagene til By-og Landskabsforvaltningen og træffer den endelige beslutning og prioritering på statusmøde med forvaltningen d.12/4. Blandt de mange kommentarer og forslag nævnes bl.a. behov for hundeskov, biodiversitet og mulighed for anvendelse af det offentlige rum. Disse forslag tager bestyrelsen også med i det videre arbejde. Rammen er 300.000 kr., så ikke alt kan lade sig gøre. Det blev også drøftet om, der kan findes fondsmidler og samarbejde med fx. Handelsstandsforeningen om andre indsatser. 3. Opsamling på projekter/opgaver, jvf. skema udsendt af Michael Vær opmærksom på at tilføje og ajourføre i skemaet, hvis der er noget nyt. 4. Orientering fra PR-gruppen Gruppen har været i kontakt med Vejgaard magasinet. Kontakter igen ifm. næste udgivelse af magasinet til sommer. Der skal arbejdes videre med opbygning af hjemmesiden. 5. Skraldeindsamling i uge 15 Danmarks Naturfredningsforening holder i denne uge en landsdækkende kampagne om affaldsindsamling. Samrådet holder som sædvanlig en indsamling den anden onsdag i måneden, dvs. Onsdag den 14.4 kl. 1615 til 1715 fra Vejgaard Torv. Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen vil gerne deltage. Vi vil selvfølgelig gerne have mange deltagere til vores dag, men vi opfordrer også til at andre samler affald ind, hvis det ikke lige passer med tidspunktet. Vi har arrangementet slået op i Danmarks Naturfredningsforenings reklame (desværre med billede vendt på hovedet :-)). Vi har fået skrevet Vejgaard Samråd på de gule veste, så man kan se, hvor vi kommer fra. Lis og Karen laver opslag på Facebook. Private har arrangeret indsamlinger søndag den 18.4 kl. 10-12 i områderne ved legepladsen ved Lundbyescentret, Øster Sundbyvej og rundt om boldbanerne og i Sohngaardsholmparken og ellers rundt i Vejgaard. Der bliver formentlig også indsamling på Signalbakken. 6. Status fra multihalarbejdsgruppen og orientering fra møde 6.4 v/Linda og Karin Karin og Linda orienterede om mødet, der havde været meget givtigt. De vil gerne have flere med i gruppen. Sussi vil gerne deltage. Linda og Karin vil også spørge nogen udenfor bestyrelsen. 7. Besigtigelse af biblioteksbygningen v/Lis Biblioteksåbning er udskudt til juni, dato kendes ikke. Lis aftaler et par datoer med bygherren, hvor bestyrelsen kan komme på besigtigelse. 8. Regnskab 2020 v/Pia Godkendt, det ser fint ud. Forbruget i 2020 har været lavt og vi har opsparet ca. 30.000 kr. 9. Nyt logo v/Sigrid Sigrid er kommet med forslag til nyt logo for samrådet. Aftalt, at hun arbejder videre med det, og at det gamle afskaffes. 10. Får på Signalbakken v/Sanne Signalbakkens Plejelaug er orienteret om, at der kommer får midt i april. Der er i alt 5 områder, hvor der på skift skal være får. Dvs. at der ikke hele tiden er får i indhegningerne. Hundeejere er begyndt at anvende indhegningerne til luftning af hunde uden snor. Der er dialog imellem plejelauget og kommunen i sagen, og kommunen er begyndt at føre tilsyn med områderne. Samrådets holdning er at dialog er vigtig, herunder tydelig skiltning om at hunde skal føres i snor. Kommunen har oplyst at der kan gives bøder, hvis det ikke sker. Samrådet arbejder i øvrigt for etablering af en hundeskov i Golfparken og ser frem til at den kan afhjælpe problemstillingen. 11. Evt. – Michael foreslår bestyrelsen at overveje, om vi skal holde den udsatte generalforsamling udendørs. Drøftes på næste bestyrelsesmøde. – John orienterede om at facebookgruppen “Vejgaard i små fotoglimt” har fået mange nye medlemmer. Næste møder: mandag den 12.4 kl. 19 med byplanlægger Iben fra By- og Landskabsforvaltningen (Michael har sendt link til Microsoft Teams) Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5.5. kl. 19 See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Vejgaard Samråd
Vejgaard Samråd deltager selvfølgelig i aftenens online dialogmøde vedr. fritidsfacilitetsstrategi for Aalborg Kommune.Vi har inden mødet svaret på et spørgeskema, som Folkeoplysningsudvalget og forskellige udvalgte ekspertgrupper også har svaret på.Vi ser frem til dialog omkring fritidsområdet See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Vejgaard Samråd
Rigtig god påske 🐣🐰😊 See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
MULTIHAL I VEJGAARD??!!Mandag d. 22. marts 2021 deltog Karin og Linda fra Vejgaard Samråd, i et samarbejdsmøde med nogle af de større lokale idrætsforeninger. Formålet med mødet var at samle op og gøre status på behovet for mere halkapacitet i bydelen Vejgaard og dette inden den, af Folkeoplysningsudvalget inviteret dialogaften d. 6. april 2021. Folkeoplysningsudvalget er ved at udvikle en ny Fritidsfacilitetsstrategi i Aalborg kommune og har brug for foreningers og fritidsbrugeres betragtninger. Der var blandt aftenens mødedeltagere bred enighed om, at det fortsat er et stort og oprigtigt ønske, at Vejgaard, der har et aktivt og velfungerende foreningsliv, får sin egen multihal. Denne multihal skal placeres centralt i Vejgaard og fungere som et fælles samlingssted for idræt, kultur og sociale aktiviteter. Vejgaards foreninger har i mange år haft udfordringer med manglende halkapacitet og har derfor ikke kunne optage alle de børn, unge og voksne, der har ønsket medlemskab. Dette harmonerer ikke med Aalborg Kommunes ønske om mere bevægelighed for borgere i alle aldre.Vi ser frem til dialogmødet og er spændte på hvad den nye fritidsfacilitetsstrategi i Aalborg Kommune kommer til at indeholde See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
Der var skraldeindsamling onsdag den 10.3, og der var sandelig nok at indsamle. Vi indsamlede ved Torvet, i bymidten og langs Hadsundvej ned mod Østre Alle. Vi var kun en lille flok, men tak til dem, der kom. Der samles ind igen onsdag den 7.4 kl 16.15 og en time frem. Så kom frisk😉 See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
Referat bestyrelsesmøde d. 3/3-21 kl. 1900Deltagere: Karin, Lis, Susi, Linda, Sigrid, Kaj, John, Mathias og MichaelMødet blev holdt på Teams.1. Siden sidsta. Karen vil fremadrettet fungere som sekretær i bestyrelsen, særligt mhp at systematisere arbejdet med mødeindkaldelser, dagsordener og referater.2. Skraldeindsamlingera. Bestyrelsen besluttede at genoptage skraldeindsamlingerne, naturligvis under hensyntagen til de gældende COVID-19 restriktioner. Der kommer opslag på Facebook snarest. Første indsamling bliver onsdag d. 10/3 kl. 1615 – 1715. 3. Statusmøde med By-og Landskabsforvaltningen d. 1/3a. Beboergruppen ”Karnersvej” var inviteret med til mødet, der derfor blev opdelt i to. i. Charlotte, Iben og Martin fra Aalborg Kommune orienterede på første del af mødet om status for byudviklingsplanerne for Eternitgrunden (Cembrit). Byggerier på Eternitgrunden kan give gener med skygge og indsigt fra boligerne ned i kvarteret omkring Karnersvej, hvis der bygges for højt og massivt. Karnersvejgruppen fremførte bl.a., at byggerier bør være højest i centrum af grunden og derfra nedtrappes mod randen, hvilket vil mindske generne, og at massivt byggeri på Eternitgrunden er med til at inddæmme Karnersvej, da der i forvejen er vedtaget byggeri på Samsøgade og Østre Allé. Dermed vil hele villaområdet være inddæmmet som af en ”knibtang”. ii. På 2. del af mødet blev overvejelserne for det centrale Vejgaard drøftet. Der fokuseres på at ”opgradere” og forskønne Hadsundvejs N-lige del (Odinsgade – Østre Allé) og de tilstødende byrum, at bevare og udvikle (- ikke ”Byudvikle” = byggeri) de grønne områder fra Signalbakken, Vejgaard Gl. Stadion, Oasen mfl. Derudover blev det aftalt, at bestyrelsen fremsender forslag til prioritering af konkrete projekter. Rammen er ca. 600 t. kr. fra en kommunal fællespulje i 2021 på 2 mio. kr. til projekter i Nørresundby, Vestbyen og Vejgaard. Bestyrelsen sætter en åben proces i gang på vores Facebookside, så forslag fra borgere i Vejgaard kommer med i beslutningsprocessen. 4. Byudvikling ØsterportBestyrelsen drøftede kommunens oplæg til omdannelsen af Østerport og vil fremsende vores bidrag til fordebatten, som afsluttes d. 5/3-2021. Fra bestyrelsen indlæg kan bl.a. fremhæves, at vi ønsker sammenhæng imellem Østerport og Vejgaard, dog således, at det er tydeligt hvornår man bevæger sig ind i Vejgaard pga. bydelens særegne identitet som ”Byen i Byen”. Vi ønsker ligeledes en sikker passage for cyklister og fodgængere fra Øster Sundby Vej og Hadsundvej til Østre Havn, og at et grønt område ved en ny bebyggelse på Østerport bliver offentligt tilgængeligt.Endelig er vi imod etablering af en dagligvarebutik på Østerport, da det forventeligt vil gå ud over butikshandlen i lokalcenter Vejgaard. Mathias skriver bidraget til fordebatten.5. Generalforsamling, beretning mv.Bestyrelsen besluttede at lægge beretningen for 2020 ud på Facebook og hjemmesiden snarest. Vi tager stilling til afholdelse af generalforsamling på næste bestyrelsesmøde. 6. BiblioteksbygningenKommunen har varslet åbning af biblioteksbygningen primo maj 2021 og inviteret samrådet til en besigtigelse af de igangværende arbejde med renovering. John og Lis aftaler en dato for et besøg med projektlederen. 7. Samarbejde med Vejgaard Magasinet Michael kontakter Vejgaard Magasinet for at klarlægge rammerne for et samarbejde.8. Henvendelse fra Bedsteforældrenes Klimaaktion (BKA)John orienterede om BKA, som er en del af Klimabevægelsen. BKA har skrevet til alle samråd i Aalborg Kommune med det formål at igangsætte en dialog omkring klimaforandringer. John og Karen har svaret på henvendelsen og afventer yderligere informationer inden et evt. samarbejde. 9. Gode Rammer for fritidslivetAalborg Kommune har inviteret til dialogmøde omkring fritidsfaciliteter i kommunen, herunder idrætshaller, grønne områder, byområder mv. d. 6/4-2021. Mødet er på Teams. Bestyrelsen deltager og den enkelte melder selv til senest d. 22/3-2021.10. Evt.a. Støj fra E45. Michael følger op på den henvendelse som Vejgaard Samråd fremsendte på vegne af 26 samråd i Aalborg Kommune d. 16/10-2020 og som blev behandlet på det efterfølgende byrådsmøde.Næste møde: D. 7/4-2021 kl. 1900. See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
Hurra, så er foråret og dermed de længere dage tilbage. Samrådet genoptager successen med Skraldeindsamling og første gang bliver onsdag d. 10/3 kl. 1615, hvor vi mødes ved P&P på Vejgaard Torv. Vi overholder naturligvis Coronareglerne, så husk mundbind og handsker. Kl. 1715 afslutter vi med en sodavand.På herligt gensyn onsdag d. 10/3.Hilsen Vejgaard Samråd See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Lidt inspiration til at få pulsen op og bevæget kroppen. Godt efter en lang dag med hjemmearbejde😉 See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Dagsorden til Vejgaard Samråds bestyrelsesmøde onsdag d. 3/2 kl. 19 på Teams:1. Introduktion af nye medlemmer2. Kunstbane på VB og anvendelse af Vejgaard Gl. Stadion3. Helhedsplan for Vejgaard4. Orientering om byggeplaner v. Karnersvej5. Orientering om Plusbus6. Mødeplan og generalforsamling7. Evt. See MoreSee Less
View on Facebook