Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 27.06.2022

Deltagere: Denise, Karin, Susi, Lis, Ida, Linda, John

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Nyt fra multihus/ Halgruppen
 3. Nyt fra “Trafikgruppen” –  Info fra workshop om parkeringspolitik
 4. Nyt fra Skraldeindsamling
 5. Vejgaard byfest
 6. Klage til kommunen angående Alleskolen – opfølgning på sidste møde
 7. Punkter til næste møde
 8. Evt.

1. Siden sidst

Ansvar for at svare på mailen og messenger – mail-administrator er Susi, som sender rundt til de relevante.

   – vigtigt at skrive navn i mails ved svar. 

2. Nyt fra multihus/ Halgruppen 

2.1) møde med Iben om placering af hal

– Iben havde mange gode fif og ideer og foreslog at samrådet kunne med fordel bruge workshoppen ‘Bydelshuse i vejgaard og vestbyen’ som udgangspunkt for videre arbejde. Ifht de bydelshuse, vil vi i processen argumentere for at vores ‘bydelshus’ er hallen. Bestyrelsen vil argumentere for at huset skal være ‘åbent’ og være noget vi ikke har i Vejgaard allerede. 

Vi planlægger et nyt møde i samrådet før workshoppen. 

Noter taget af Denise fra mødet:

Bydels hus, Møde med Iben

Deltagere fra samrådet er: 

Ida, Susi, Karin , Linda, og Denise 

Noter fra mødet:

 • Vi fik konkrete ideer til processen 
 • Bydelshuset kunne evt vende ud mod Humlebakken
 • Dialog om byudviklingsplanen – På den lange bane
 • Vi ønsker at indtænke i bydels huset/ hallen
 • Kunne en skolegård/forplads fra Stedet og Omnihuset gå helt herned, således en større sammensmeltning med de øvrige institutioner i området
 • Samtænke gadeidrætten og ind i hallen
 • Fordele
  • Yderligere borgere kan tilgodeses 
  • Supercykelsti gennem bydelen plus mange busser
  • Vejgaard har en stor andel af almen byggeri 
  • Der mangler noget kapacitet til hal og til flere typer af fællesskaber Et oplandshus placeret i bydelen
 • Udfordringer
  • Hvem kan drive det og hvordan kan det blive bæredygtigt.

3. Nyt fra Trafikgruppen

3.1) Til møde med trafik direktøren og trafikplanlægger samt en fra NT + samrådene. 

Emnerne var: hvad synes man er godt ved trafikken, hvad er godt ved det kollektive, hvad er dårligt

3 modeller for buskørsel. Samrådet har fået tilsendt detaljerne  om de forskellige modeller 27.6. 2022 

3.2) Trafikgruppen har mødtes med Iben og talt om fartbegrænsning på tornstedsgade til Odinsgade 40 kmt. men vi vil gerne have zonen længere ud. Talt om fodovergange der mangler, samt op-stribning og fartbegrænsning ved skoler. 

fungerer (ikke fungerer) om morgenen ved tanken ved Riisagervej. 

Iben vil tage på besigtigelse af cykelstien i slut august. 

God ide at give klager og bekymringer direkte videre til kommunen, så vi ikke bliver mellemled.

4. Nyt fra Skraldeindsamling

Der var nye folk med sidste gang.

Stine Rex vil gerne hjælpe med at få sat noget fokus på skralde indsamlingen, via deltagelse eller opslag eller lign, så det når ud til endnu flere. 

5. Vejgaard byfest

Susi blev kontaktet af en lokal borger, der selv er lidt tilknyttet handelsstandsforeningen, for at høre om Samrådet vil være med til at bakke op om en Vejgaard byfest. Hvor der er kræmmermarked, hoppeborg sov, en fredag. Her vil vi bakke op ifht. det vi kan, men opfordrer dem til at søge frivillige til at arrangere det, så vi ikke bliver en stor del af planlægningen, da vi ikke har “kræfterne” i bestyrelsen alene. 

Der udarbejdes en liste med konkrete opgaver vedrørende planlægningen, opfordres til at dele den på ‘jeg er fra Vejgaard’. 

Afholdelse bliver d.26 august 2022, kl.15-20.

Planlægning af hvad vi byder ind med:

– Vi skal have en stand, og vi må deles om at stå i den

– kage og kaffe serveres 

– evt. en skattejagt

– vi mangler en teaser om ‘vejgaard samråd.

Handelsstandsforeningen:

Betina RIngmand fra Vejgaard magasinet,  er ny formand for handelsstandsforeningen nu.

Lystænding er drøftet med Handelsstands foreningen.

6. Klage til kommunen angående Alleskolen 

Sende klage til By og land angående Alleskolen + bordellet i Heimdalsgade, over nuværende tilstand. Der bor nu hjemløse og det forfalder mere og mere. 

John skriver klagen, evt i samarbejde med Michael. Der overvejes evt. at skrive et åbent brev til en avis. 

Man kunne måske bruge de sociale medier, på vegne af kommentarere og henvendelser fra naboerne. 

7. Opfølgning på sidste møde

Intet at tilføje.  

8. Punkter til næste møde

Punkter:

– drøfte aftaler omkring hallen

– halloweenløb

– julemærkemarch

9. Evt.

9.2) Input fra borger, Michael, ifht udvikling af projekt mellem Øgaderne og Vejgaard

Da Michael blev forhindret i at deltage til mødet, sendt besked til Susi fra Michael

Ift. Østerport er status by- og landskabsudvalget har godkendt at der nu laves en egentlig lokalplan for området. Lokalplanen skal tage udgangspunkt i følgende: 

•Der skal ske en samlet udvikling af området

•At områdets anvendelse defineres til erhverv og bolig. Ved erhvervsformål

forventes kontor. Mod Nyhavnsgade og Østre Allé kan der ikke opføres boligformål pga. gener fra

vejtrafikstøj.

• At den nye bebyggelsesstruktur opføres som karréstrukturer med rekreative gårdrum, som en

forlængelse af karrébebyggelsestypologien fra Øgadekvarteret.

• At der indarbejdes en rekreativ mobilitetsforbindelse fra Østre Allé til Østerbro, evt. mellem

eksisterende boligejendomme og den nye bebyggelse. Mod Østerbro kan forbindelsen udvides til et

byrum, som kan bidrage til sammenhæng med Øgadekvarteret/byen. Øvrige forbindelser fastlægges

i samspil med byudviklingsplan for Vejgaard.

• At området udvikles med fokus på beplantning og et grønt udtryk – bl.a. med grønne kanter mod

vejene og en grøn buffer til pumpestationen.

• At miljøforhold herunder støj undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af

lokalplanforslaget.

• At parkering er i konstruktion.

• Udarbejdelse af principper for byggemuligheder og udarbejdelse af arkitekturscreening. Det

forventes, at bebyggelsen refererer til bygningshøjder i Øgadekvarteret (dvs. som udgangspunkt

maks. 5 etager).

• Vurdering af en grønnere og smallere Skibsbyggerivej/Østerbro på baggrund af en

mobilitetsanalyse

Så, alt i alt et meget fornuftigt udgangspunkt for det videre arbejde med lokalplanen, ift. de ønsker jeg har hørt fra borgerne i Vejgaard.

9.3) Sommer opslag hvor vi fra samrådet ønsker god sommer. Karin slår op på vores bestyrelsesmøde og en anden deler eksternt.

Leave a Reply