Menu Close

Referat – Generalforsamling 28.03.2022

Generalforsamling i Vejgaard Samråd d. 28/3-2022 i Sognehuset ved Vejgaard Kirke.

1. Valg af dirigent
Brian Andersen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
Beretning for Vejgaard Samråd året 2021/2022 blev for andet år i træk præget af Pandemien, men på trods af det, har samrådet gennemført en række aktiviteter og fortsat de møderækker som vi er en del af.
Generalforsamlingen for 2020 blev først afholdt i juni måned 2021 og vi konstituerede os der. Som i de forrige år, er der igen plads til flere i arbejdet – enten som bestyrelsesmedlem eller i en arbejdsgruppe.

Arbejdsgrupperne og mødefora
Som vi omtalte ved den seneste generalforsamling, tilpassede vi i 2020 vores struktur med arbejdsgrupper og de tilpasninger har vi fortsat, sådan at vi nu har 3 ”rene” grupper; ”Helhedsplan for Vejgaard, herunder udvikling af Vejgaard Bymidte”, ”Kulturhus/Multihal” og ”Grønne områder”.

Hadsundvej 35 (Biblioteket og De Frivilliges Hus)
I forbindelse med Frivillighusets indflytning på Hadsundvej 35 og Bibliotekets reorganisering, foreslog samrådet at der blev oprettet et brugerråd for huset. Det brugerråd er nu kommet i gang og samrådet sidder med. Det er sammen med Lokalhistorisk Forening, Børns Voksenvenner, Biblioteket, De Frivilliges Hus og Sundhed og Kultur/Aalborg Kommune. Formålet med brugerrådet er, at lægge de overordnede rammer for brugen af huset. Samrådet ansøgte i sommeren 2021 om midler fra kommunens ”Tilgængelighedspulje”, idet vi havde set, at der var væsentlige mangler ved Hadsundvej 35 i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser. Vi fik en bevilling på ca. 400 t. kr. til at forbedre forholdene. Pengene skal bruges på at udskifte elevatoren til mødelokalerne på 1. sal, skiltning i hele bygningen som tilgodeser mennesker med nedsat synsevne og bedre belysning og skridsikring ved kældernedgangen (til elevatoren). Arbejderne bliver sat i gang så snart den større udvendige renovering af bygningen er overstået – forventet sidst på foråret 2022.

Byudvikling
Vedrørende byudviklingsprojekterne ved Samsøgade/ Østre Allé og Sohngårdsholmsvej er første delprojekt startet. Vi er stadig i dialog med beboergruppen på Karnersvej vedr. etape 2. og 3.
I oktober måned gennemførte vi en velbesøgt byvandring i dele af Vejgaard for kandidater til byrådsvalget og embedsmænd fra kommunen. I samarbejde med Handelsstanden påviste vi de tanker og ideer vi har omkring udviklingen af Vejgaard Bymidte, Hadsundvej og Vejgaard Gl. Stadion/”Sahara”. Efter vandringen viste vi droneoptagelser fra Golfparken og Signalbakken, bl.a. for at understrege betydningen af at fastholde grønne arealer i bynære miljøer. Særligt ved Vejgaard Gl. Stadion/”Sahara” var der interesse fra byrådskandidaterne, idet der tidligere er kommet forslag fra et boligselskab om at bebygge området, for bl.a. at skaffe finansiering til en kunststofbane ved VB på Sofievej og for at øge udbuddet af seniorboliger i Vejgaard. Samrådet redegjorde for vores holdning til området, herunder, at vi ser området omfattet af Aalborg Kommunes politik om, at alle borgere i kommunen, skal have grønne områder i umiddelbar nærhed af deres bolig. Og det er ikke kun borgere i Vejgaard, men også de mange der bor i området omkring Østre Havn og Østerport. Samrådet anerkender og støtter VBs ønske om en kunststofbane og har tilbudt vores støtte til VB i den sag.
Også etablering af et Kulturhus/Multihal blev drøftet og Samrådet kunne med glæde konstatere, at der er afsat 100 t. kr. i seneste budgetforlig til en forundersøgelse af behovet. Samrådet arbejder fokuseret på projektet og har bl.a. fået flere uden for bestyrelsen med i arbejdet. Efterfølgende var der en livlig debat blandt byrådskandidater, embedsmænd fra kommunen og Samrådet. Samrådet har fået positive tilbagemeldinger for det arrangement og tænker at noget lignende skal planlægges i fremtiden, også for at styrke dialogen med beslutningstagerne ved Aalborg Kommune. Emnerne indgår som en del af udviklingen af Helhedsplanen for Vejgaard.

Skraldeindsamlinger
Samrådets gruppe som organiserer skraldeindsamlinger gennemførte 8 arrangementer i 2021. Vores bestyrelsesmedlem Karen Jakobsen, var en aktiv deltager i det arbejde og havde planer om i at arrangere andre vandringer i Vejgaard. Desværre måtte vi tage afsked med Karen, som afgik ved døden i december 2021.

Halloween
I samarbejde med ultraløber Stine Rex arrangerede vi et Halloweenløb i Golfparken og det blev en bragende succes. Mere end 500 børn og forældre mødte op og havde en god dag. Spar Nord Bank var sponsor på den aktivitet, som bliver gentaget i 2022.

Hundeskov
En hundeskov står højt på ønskelisten hos mange borgere i Vejgaard, Samrådet arbejder stadig på sagen og er i dialog med kommunen, men det er foreløbig strandet på, at der ikke er penge til at etablere en indhegning. Vi deltog tidligt i 2021 i et projekt omkring afgræsning med heste af dele af Golfparken og der er lavet indhegninger på Borgbjerg og Signalbakken til afgræsning med får. Lidt misforståelser førte til, at mange hundeejere troede, at nu var der kommet indhegnede områder til hunde. De misforståelser er afklaret og Samrådet presser stadig på ved Aalborg Kommune for at få etableret en hundeskov.

Fredning af Golfparken
Den foreløbige fredning af Golfparken, som blev iværksat i 2019, er nu permanent. Samrådet er tilfredse med at det også faldt på plads, således at dette store rekreative område ikke byfortættes, men bevares grønt.

Juletræsarrangement
Samrådets genoptog traditionen med juletræstænding på torvet i Vejgaard Bymidte 1. søndag i advent. Arrangementet havde desværre lidt færre deltagere end tidligere, med vi er overbeviste om at i 2022 er vi tilbage på det tidligere niveau.

Afslutning
Tak til de mange sponsorater fra erhvervslivet i Vejgaard som støttede op om samrådets julearrangement med gaver og forfriskninger ifm. skralde indsamlingerne, til Aalborg Kommune og mange andre for godt og konstruktivt samarbejde. Sidst en stor tak til de mange borgere, som har bakket samrådets arbejde op gennem ord og handling og til bestyrelsen for at trække et kæmpe læs.

Debat om beretningen
I den efterfølgende debat var der flere emner oppe at vende. Supercykelstien på Hadsundvej er en stor forbedring for de mange cyklister der skal fra Centrum af Aalborg og Ø-gaderne til Universitetet og Aalborg Ø. og for alle andre cyklister i øvrigt. Ulempen er at noget af pladsen er gået fra fortovene, som er blevet smallere. Det medfører bl.a. at dagplejemødre som går tur med børnene i barnevogne ikke kan være på fortovet.
Der var også debat om og spørgsmål til de nybyggerier der erstatter de gamle og tidstypiske huse i Vejgaard. Flere fremmødte til generalforsamlingen udtrykte bekymring for tendensen til byfortætning – at énfamilies huse erstattes af 2-3 boliger på samme grund i et villakvarter. Det giver gener ift. trafik, parkering og det særpræg som boliger i Vejgaard har bliver ændret. Samrådet redegjorde i den anledning for rollen i forhold til udvikling af lokalplaner, men også at vi kun hører om byggesager i det omfang der skal ændres i lokalplanerne. Samrådet opfordrer borgere til at rette henvendelse direkte til By-og landskabsforvaltningen hvis man har spørgsmål vedrørende et nybyggeri. Eventuelt kan Samrådet også kontaktes og formidle kontakten til forvaltningen. Vedrørende de grønne områder vil Samrådet lægge de politikker og retningslinjer som er vedtaget i Byråd og By- og Landskabsforvaltningen ud på hjemmesiden.

3. Regnskab
Samrådet modtager et årligt tilskud fra Aalborg Kommune på 15000 kr. Ved afslutningen af regnskabsåret 2021 var der 10181 kr. som overføres til 2022.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg

Kaj, Pia og Michael havde på forhånd tilkendegivet at de ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Medlemmer af den nyvalgte bestyrelse er: Linda Østergaard Nielsen, Karin Størkersen, Susi Bolander, John Ørtoft, Denise Bakholm, Sigrid Boesen, Vini Grønhøj, Ida Christensen. Suppleanter: Lis Abildhauge og Michael LaustsenRevisor: Lasse BigumBestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde d. 27/4-2022.

6. Eventuelt

Samrådet modtog flere tilmeldinger til vores arbejdsgrupper, hvilket er meget tilfredsstillende.

Leave a Reply