Menu Close

Referat – Generalforsamling 16.06.2021

Vejgaard Bibliotek, 35 deltagere, samt bestyrelsen for samrådet.

Valg af dirigent

Jørgen Andersen fra Midtbyens Samråd blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Pga. restriktioner ifm. Covid-19 har den ikke kunnet holdes tidligere.

Bestyrelsens beretning v/ Michael Laustsen

Den skriftlige beretning for 2020 er lagt ud på hjemmesiden https://vejgaard.dk/generalforsamling- 2021/ ifm. indkaldelsen til generalforsamlingen. I den mundtlige beretning blev der orienteret om hvad, der er sket i det forløbne næsten halve år, siden generalforsamlingen skulle have været afholdt.

Konstituering

Allerede fra begyndelsen af bestyrelsesåret 2020 var der nogle ledige bestyrelsespladser, idet nogle
bestyrelsesmedlemmer af private årsager ønskede at udtræde af bestyrelsesarbejdet.
I efteråret 2020 besluttede bestyrelsen at invitere 3 borgere fra Vejgaard, som tidligere havde givet udtryk for
gerne at ville deltage, ind i arbejdet, og de har medvirket fra årsskiftet 20/21.

Arbejdsgrupper

I løbet af foråret 2020 tilpassede vi vores struktur med arbejdsgrupper, således at de passer til de projekter der pt. arbejdes med. Der er en arbejdsgruppe om ”Udvikling af Vejgaard Bymidte og Helhedsplan for Vejgaard”, en gruppe om ”Kulturhus og hal” og en gruppe vedrørende ”Grønne områder”.
Derudover deltager bestyrelsen i arbejdsgrupper, der rækker ud over disse grupper. Vi har fulgt arbejdet med renovering af Vejgaard Bibliotek og Frivillighusets indflytning i en tværgående kommunal gruppe.
Vi har samarbejdet med en beboergruppe på Karnersvej vedrørende byudviklingsprojekterne ved Samsøgade/ Østre Allé og Sohngårdsholmsvej.
Vi har en gruppe som har organiseret skraldeindsamlinger, og endelig deltager vi også i et projekt på EU-niveau omkring borgerinddragelse i beslutningsprocesser gennem en invitation fra By-og Landskabsforvaltningen.


I foråret 2021 oprettede vi en kommunikationsgruppe, som har til opgave at fokusere samrådets eksterne kommunikation, så den flugter med vores fokusområder og derudover styrker samarbejdet med bl.a. Vejgaard Magasinet. ”Udvikling af Vejgaard Bymidte og Helhedsplan for Vejgaard”.

Der har været 4 møder med By-og Landskabsforvaltningen vedrørende udvikling af Helhedsplanen for Vejgaard og Vejgaard Bymidte, og et arkitektfirma har tegnet de første skitser for området omkring Biblioteket og Bymidten.

Der har bl.a. været fokus på trafiksituationen, særligt for de ”bløde trafikanter”, herunder cyklisme langs Hadsundvej, trafik omkring Vejgaard Østre Skole og myldretidstrafikken på Hadsundvej. Aalborg Kommune præsenterede i november 2020 et udspil omkring cyklisme i hele kommunen og samrådet kunne notere, at vores ønsker til forbedrede forhold i Vejgaard var taget med på prioriteringslisten. Der er dog stadig behov for en løsning af problemerne mellem Odinsgade og Østre Allé. Det er glædeligt at konstatere at den nye ”Supercykelsti” fra Aalborg C, gennem Vejgaard og ud til Aalborg Universitet nu er ved at blive anlagt. Forventningen er, at den vil forbedre forholdende for de mange studerende og ansatte på universitet, der cykler til og fra hver dag. Arbejdet med udvikling af helhedsplanen har kørt på lavt blus i 1. halvår af 2021, bl.a. pga. Covid-19, som har dæmpet aktivitetsniveauet generelt i samfundet.

Bestyrelsen er i dialog med By-og Landskabsforvaltningen omkring at få helhedsplanen gjort færdig og håber at det kan blive sidst i 2021 eller starten af 2022.

”Grønne områder”

Dele af Golfparken fik fredningsstatus i efteråret 2020. Det er vigtigt for samrådet, at de grønne områder i videst mulig omfang bevares, så det var meget tilfredsstillende. Samrådet har også afleveret høringssvar ifm. et projekt omkring afgræsning med heste i den sydligste del af Golfparken. Vi har løbende modtaget henvendelser fra hundeejere i Vejgaard, som bad samrådet om at løfte ønsket om en hundeskov i Golfparken overfor kommunen. Samrådet er dog ikke kommet igennem med ønsket endnu, da kommunen ikke har kunnet finde midler til etablering, men samrådet forfølger sagen. Det er et fokusområde for samrådet at bibeholde de eksisterende grønne områder i bydelen, herunder de to “grønne kiler”; Den Gamle golfbane – Sohngårdsholmsparken og strækningen fra Signalbakken til Vejgaard Gl. Stadion. ”Kulturhus og Hal” Foreningslivet i Vejgaard har tidligere udtrykt ønske om en hal i Vejgaard, men bl.a. efter at renoveringen af Østre Allé Hallen er påbegyndt, har det lange udsigter. Samrådet har ikke opgivet tanken og har haft møder med Aalborg Kommune om, hvad der skal til for at realisere ideen, herunder særligt hvad der kræves omkring medfinansiering. Gruppen er i gang med at involvere andre interessenter i det arbejde og planlægger at udarbejde et konkret forslag omkring et aktivitetscenter med hal og faciliteter til foreningsliv m.fl. Konkret peger samrådet på en placering ved Omnihuset på Filstedvej, da det er centralt i Vejgaard. Samrådet støtter også etablering af en kunststofbane ved VB, men ikke på bekostning af finansiering fx. ved salg af Vejgaard Gl. Stadion eller lignende. Behovet er tilstede, fordi det er attraktivt at flytte til Vejgaard og fordi bydelen er underdimensioneret med halkapacitet. Andre projekter.

Byudvikling – ”Østre Alle, Samsøgade, Sohngårdsholmsvej”

Samrådet blev tidligt i 2019 involveret i en sag omkring byudviklingsplanerne for Samsøgade, Østre
Allé og Sohngårdsholmsvej, idet en lokal arbejdsgruppe (”Karnersvej”) henvendte sig med bekymringer vedr. byggeriet. Derudover har en del andre borgere i kvarteret omkring Petersborgvej, Bernstorffsgade og Vonsyldgade henvendt sig til samrådet, idet en afledt konsekvens af byggerierne vil være øget trafik og parkeringsproblemer på deres veje. Samrådets rolle har primært været atfølge processen og indgå i den løbende dialog med forvaltningen. Samrådet er i fortsat samarbejde med arbejdsgruppen omkring projekterne. Delprojektet med byggeri omkring hjørnet af Samsøgade og Østre Alle er vedtaget i byrådet og forventes at begynde i 2021. Beslutningen om de øvrige byggerier udestår.

Juletræsarrangement

Samrådets juletræsarrangement måtte i 2020 nedjusteres til opstilling af nogle juletræer på torvet i
bymidten og en adventskalenderkonkurrence på Facebook.

Skraldeindsamling

Samrådet har organiseret og gennemført 8 skraldeindsamlinger i 2020/21 forskellige steder i Vejgaard. Helt jordnært har en initiativgruppe fra og uden for bestyrelsen, inviteret Vejgaards borgere til at bruge en time på at samle skrald op fra gader og fortove. Et værdsat initiativ som planlægges videreført i 2021.
Initiativet er blevet bemærket af politikerne i byrådet, og en enkelt byrådspolitiker har indtil videre deltaget i en skraldeopsamling. Vi forventer at flere kommer til, jo tættere vi kommer på kommunalvalget i november 2021.

Strategi for samrådet

Strategien for samrådets arbejdet kunne vi præsentere i foråret 2020. Formålet er at give retning og prioritering for bestyrelsens arbejde. Strategien er tilgængelig på www.vejgaard.dk og er ikke et endegyldigt dokument. Bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl. er meget velkomne.

Afslutning

På trods af Covid-19 restriktionerne har det været et travlt år i Vejgaard Samråd med mange emner på dagsordenen. Vi blev gode til at holde møder på de digitale platforme, men savnede i den grad at kunne mødes på mere traditionel vis og ikke mindst at kunne invitere borgerne i Vejgaard til fysiske møder.

Tak til de mange sponsorater fra erhvervslivet i Vejgaard som støttede op om samrådets julearrangement med præmier og forfriskninger ifm. Skraldeindsamlingerne, Aalborg Kommune og mange flere for samarbejder.

Sidst en stor tak til de mange borgere, som har bakket samrådets arbejde op gennem ord og handling og til bestyrelsen for at trække et kæmpe læs.

Bemærkninger fra deltagerne

Der er behov for at arbejde for, at der kommer et aktivitetscenter for ældre til Vejgaard. Der er forslag om, at man ser på den gamle Dreisler bygning ved Vejgaard Bymidte, idet det ligger tæt på forretninger og i nærheden af kollektiv trafik.

Kommunens intentioner med den gamle golfpark efterlyses. Det ser ud som om man griber mere ind, og den bliver ikke ved med kun at være den naturperle, som den hidtil har været. Bestyrelsen orienterede om, at man den 24.6 skal deltage i et møde om kommuneplanrevision med kommunen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab v/ Pia Meyer

Der er et overskud på 18.046 kr. I 2020. Det skyldes bl.a. at der ikke var været særlig stor aktivitet pga Covid. Regnskabet er revideret af Bente Werner-Jensen og har ikke givet anledning til bemærkninger. Bestyrelsen har drøftet flere muligheder for aktiviteter, idet det ikke er et mål i sig selv at have en stor opsparing.

Forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og revisor

Til bestyrelsen blev valgt Linda Østergaard Nielsen (genvalg), Michael Laustsen (genvalg), Denise Bakholt (nyvalg), Sussi Bolander (nyvalg) og Karen Jacobsen (nyvalg). Lis Abildhauge blev valgt som suppleant. Bente Werner-Jensen blev valgt som revisor.

Evt.

Der kom forslag om andre aktiviteter, f.eks. byvandring, vandring med naturvejleder, events med spisning mv.

Samrådet vil meget gerne i tættere dialog med bl.a. Handelsstandsforeningen om udvikling af yderligere aktiviteter. Der var en del interesserede, der meldte sig til praktisk arbejde, og de vil blive kontaktet.

Leave a Reply