Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 31.08.2021

Deltagere: Kaj Eienfeld Jensen, Sigrid Boesen, Sussi Bolander, Karen Jacobsen (referent), Michael Laustsen (formand), Denise Bakholm, Lis Abildhauge

Afbud: John Ørtoft, Pia Meyer, Karin Lind Størkersen, Linda Østergaard Nielsen

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Orientering fra formanden

  • Michael laver på vegne af samrådet en ansøgning til tilgængelighedspuljen med henblik på at få bibliotekets bygninger gjort tilgængelige for alle og mere brugervenlige.
  • Der er nedsat et brugerråd for Vejgaard Bibliotek, hvor samrådet er repræsenteret.
  • Der bliver nu lavet en film om Vejgaard, projektet har ligget stille pga. corona. Karin og John er kontaktpersoner.
  • Sammen med stadsgartneren er der en vandring på området ved det gamle stadion fredag den 10.9 kl 15. 
     

Orientering om møde med Handelsstandsforeningen den 25.8.2021.

Det var et godt møde, hvor det blev aftalt, at der skulle arbejdes tættere sammen fremover. Handelsstandsforeningen deltager i byvandring den 6.10. Samrådet retter henvendelse til AMU med henblik på muligheden for, at der ikke skal køre så mange store skolebiler igennem Vejgaard. 

Fortsat planlægning af byvandring den 6.10 kl. 16.30 til 18.30

Karen sender invitation til nuværende byrådsmedlemmer, politiske partier. embedsmænd og politiet via vores mailadresse. Kaj sender til Handelsstandsforeningen. Kaj kvitterer til de, der tilmelder sig og laver liste og inviterer pressen. Der bliver lavet en lille dronefilm, der bliver vist efter byvandringen. En planlægningsgruppe bestående af Sigrid, Michael, Kaj og Denise mødes 22.9 kl. 8.30 – 9.30 på biblioteket. Det forventes, at hele samrådet deltager i selve turen. 

Opfølgning på opgavelisten (tidligere udsendt af Michael)

På baggrund af vores strategi har Michael lavet en projektoversigt. Den ligger på drevet under mappen strategi. Bestyrelsen mødes mandag den 11.10 kl. 19 og gennemgår oversigten.

Orientering fra mødet med de nye frivillige

Der blev orienteret om, hvad de enkelte særligt var interesseret i. Der var to, der gerne vil arrangere byvandring. De er gået i gang med at planlægge. 

En af deltagerne efterlyste, at samrådet havde mere samarbejde med lokalråd øst (for borgere over 60 år). Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Kontakt med andre samråd med henblik på fælles henvendelse til kommunen

Lokalrådsarbejdet skal organiseres på en anden måde efter byrådsvalget. Vi er ikke blevet orienteret om, hvad man har tænkt sig. Michael retter henvendelse til kommunen om det. Herefter vil vi overveje at invitere de øvrige samråd til et fælles møde. 

Skal vi arrangere debatmøde med byrådskandidater forud for kommunalvalget?

Der planlægges at holde et valgmøde tirsdag den 9.11 kl. 18-22. Michael inviterer kandidaterne. 

Hvilke aktiviteter fra andre vil vi dele på samrådets facebookside

Samrådets side er til aktiviteter, der udspringer af samrådet. Øvrige aktiviteter i Vejgaard deles bedst på siden “jeg er fra Vejgaard”.

Evt., herunder hvad skal vi sende til pressen

  • Juletræet i Vejgaard bliver tændt den 26.11. Lis går i gang med planlægning.
  • Skraldeindsamling den 8.9 kl 16,30. Karen sætter opslag på facebook. 
  • Pressen orienteres om indholdet af byvandringen med politikere m.fl.

Leave a Reply