Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 03.02.2021

Deltagere: Sigrid, Karen, Lis, Karin, Susi, Linda, Pia, Kaj, John, Mathias og Michael.

Mødet blev holdt på Teams.

1. Nye medlemmer
Bestyrelsen bød velkommen til Karen Jacobsen, Susi Bolander og Mathias Kirk, som gerne vil deltage i samrådets arbejde. Grundet Covid-19 restriktionerne har vi ikke holdt generalforsamling endnu og det formelle valg til bestyrelsen afventer førstkommende generalforsamling. Vi har dog valgt at indlemme de tre i arbejdet allerede nu.

2. Samarbejde med Vejgaard Boldspilklub (VB)
Bestyrelsen har taget initiativ til et samarbejde med VB vedr. kunststofbane på klubanlægget på Sofievej og anvendelse af Vejgaard Gl. Stadion på Øster Sundby Vej. Det er bestyrelsens ønske at få revitaliseret området omkring Vejgaard Gl. Stadion, evt. i samspil med Signalbakken, og således, at der ses en sammenhæng imellem de eksisterende grønne områder. VB og samrådet har aftalt et indledende møde i uge 6. Fra samrådet deltager Karin, Mathias og Michael.

3. Helhedsplan for Vejgaard
Bestyrelsen kontakter By-og Landskabsforvaltningen for at aftale et statusmøde vedr. udvikling af helhedsplanen, Biblioteksbygningen mv.

4. Byggeplaner ved Sohngårdsholmsvej/Samsøgade/Østre Alle
Det oprindelige byggeprojekt går fra hjørnet Sohngårdsholmsvej/Østre Alle til Samsøgade og indebærer bl.a. at den for længst nedlagte Allé Skole fjernes, for at give plads til boligbyggerier. Sagen har været behandlet på en række møder i By-og Landskabsforvaltningen og på et offentligt borgermøde i 2019.
På borgermødet besluttede rådmand Hans Henrik Henriksen at lade sagsbehandlingen af byggeprojektet gå om, bl.a. grundet indsigelser fra beboerne på Karnersvej.
Byggerierne er nu splittet op i 3 lokalplansprojekter. Det projekt der omfatter byggeriet ved hjørnet af Samsøgade/Østre Alle er til behandling på By-og Landskabsudvalgets møde d. 4/2-2021 og på byrådets dagsorden d. 8/2-2021. Beboergruppen på Karnersvej og Vejgaard Samråd har d. 3/2-2021 skrevet til By-og Landskabsudvalget med kritik af fremgangsmåden, idet opfattelsen har været, at det endelige projekt som ville blive lagt frem til politisk behandling tog højde for tidligere indsigelser, i særlig grad når det kom til lys-og skyggepåvirkning og indsigt fra nybyggeriet til haverne på Karnersvej.

Der er aftalt koordinationsmøde mellem beboergruppen Karnersvej og samrådet d. 4/2-2021. Michael deltager.

5. Orientering om Plusbus
Michael deltog i borgermødet vedr. Plusbus etapen fra Humlebakken til Grønlands Torv.
Referat af mødet kan ses på hjemmesiden www.plusbus.dk.

6. Mødeplan og generalforsamling
Mødedatoerne for bestyrelsen er d. 3/3, 7/4, 5/5 og 2/6 2021. Indtil videre på Teams.

Dato for generalforsamlingen fastlægges senere.

Michael sender udkast til bestyrelsens beretning for 2020 ud til kommentering i bestyrelsen.

7. Evt.
Intet.

Næste møde er d. 3/3-2021 kl. 19-21 på Teams.

Leave a Reply