Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 06.01.2020

Deltagere:  Sigrid, John, Pia, Kaj, Lis og Michael 

Mødet blev holdt på Teams. Referent: Michael

Siden sidst

Lis og Linda afviklede vores juletræer I Vejgaard Bymidte. Tak til Nordjyske Bank som leverede strøm til belysningen

Sigrid arbejder med opdatering af hjemmesiden. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at se egne beskrivelser igennem og sende rettelser til Sigrid.

Byggeprojekt på Østerbro / FOA

Bestyrelsen drøftede de planer der er for et muligt byudviklingsprojekt på Østerbro, som indeholder biograf, dagligvarebutik, boliger og en ny administrationsbygning til FOA.

By-og Landskabsudvalget har udarbejdet en Startredegørelse. Borgmesteren har også udtalt sig i sagen, herunder at området trænger til ”et løft”. Projektet har været på dagsordenen i By-og Landskabsudvalget i november, men punktet blev ikke behandlet på det tidspunkt og hvornår det sker er uafklaret.

Samrådet ønsker at gå ind i sagen, grundet de konsekvenser for udviklingen af Helhedsplanen for Vejgaard der kan være, samt i lyset af, at der ikke er et samråd med høringsret i Ø-gadekvarteret. Det er samrådets umiddelbare opfattelse, at det forretningsliv der er omkring Vejgaard Torv og på Hadsundvej ikke skal komme i klemme ved et nybyggeri så tæt på Vejgaard.

Omvendt er samrådet også åbne for at der sker fornyelse i byrummene. Samrådets besluttede at rette henvendelse til By-og Landskabsforvaltningen, med ønske om at blive inddraget i det videre forløb, ligesom vi vil invitere borgerne i Vejgaard til at komme med deres holdninger via vores hjemmeside.  

Læs mere om projektet her:

Aalborg kommune og Nordjyske

Bestyrelse og arbejdsgrupper 2021 

Vi har fået henvendelse fra tre borgere i Vejgaard, som ønsker at blive involveret i bestyrelse eller arbejdsgrupper.
Pga. Corona-restriktionerne ved vi fortsat ikke hvornår der kan afholdes generalforsamling og nyvalg til bestyrelsen, men derfor kan interesserede godt deltage i arbejdet alligevel. Michael tager kontakt. 

Budget 2021 

Pia (kasserer) gennemgik budgettet og de afledte drøftelser om det forventede aktivitetsniveau i 2021.
Vi håber bl.a. at kunne gennemføre en familie/aktivitetsdag i Sohngårdsholmsparken, facilitere et politisk møde op til kommunalvalget i 2021 og fokusere vores eksterne kommunikation yderligere.     

Eventuelt 

Lis orienterede om, at der nu er sat en sten, som markerer fredningen af Sohngårdsholmsparken. 

Næste møde

Onsdag d. 3/2-2021 

Leave a Reply