Menu Close

Referat – bestyrelsesmøde 08.05.2019

Til stede: Karin Lind Størkersen, Lis Abildhauge, Michael Laustsen, John Ørtoft og Sigrid Boesen

Feedback til Iben ang. Bymidte workshop

Overordnet set var der en god sammensætning af borgere og Iben var skarp til at fremlægge og holde fokus. Dog var tidsfristen for at melde sig til for kort, da tilmeldingen først blev sendt ud efter høringsperioden var i gang. Det kunne evt også være en idé at sænke abstraktionsniveauet – prototyperne virkede lidt svære at forstå for menigmand, og skabte lidt forvirring. En idé kunne også være at tage én opgave af gangen, så der ikke er for meget at skulle overskue af gangen. Ift involveringen af samrådet, vil vi gerne hjælpe, men vi er blot frivillige, og bruger en del tid på sådanne arrangementer – hvis nu der dukkede 200 personer op, ville vi jo ikke kunne stille med nok hjælp, og så skulle kommunen alligevel betale sig fra noget af det praktiske. Derfor opfordrer vi til, at afholdelsen ikke beror på frivillige kræfter generelt set.

Bankkonto/CVR nummer/NemID

Sigrid aftaler med Sanne, at få det ordnet.

Hjemmesiden

Den er vel under vejs og der bliver pt fyldt indhold ind. Michael står for den afsluttende kontakt med udvikleren.

Byggeriet på Sohngaardsholmsvej/Østre Allé/Samsøgade

Møde med kommunen 9. Maj med 5 stk fra Karnersvejgruppen + John Ørtoft fra samrådet

Samrådet og Karnersvejgruppemedlemmerne vil kun snakke proces med kommunen i første omgang, og er ikke i en position til at sige “ja” eller “nej” til konkrete ting ift en fremtidig plan pga den korte tidsfrist. John og Michael fortsætter efterfølgende i processen med gruppen og kommunen.

Samrådsmail

Alle skal kunne tilgå den. Sigrid sætter forwarding op til de fra samrådet, der øsnker det.

Vejgaard magasin

GRAFiness Reklame, Kildevældsvej 10, har sendt et oplæg til os ang. et Vejgaard magasin. Vi blev i samrådet enige om, at det passer fint i tråd med at vi også ønsker en endnu stærkere identitet/fællesskabsfølelse i bydelen. Vi vil derfor slå op o det på vores facebookside, ligesom vi også gerne vil nævnes i bladet – evt med en “seneste nyt spalte”. Ydermere vil vi foreslå at lokalhistorisk forening evt kontaktes ift indhold.

Nyt fra grupperne

Grønne områder

Kommunen kontaktet ang. hundeskov ved Golfparken, men de har ikke penge. Sanne kontaktet ift om det kan være ved Bovbjerg, men det er ikke noget nyt endnu.

Lis har talt med Nanna Kontni Prahm, Landskabsarkitekt, ang. hundeskov ved Golfparken igen + belysning og belægning. Der kører en dialog.

Bymidten

Har ikke rykket hurtigt nok på plantekasser i Vejgaard bymidte, men vil fokusere på en fotoudstilling evt i samarbejde med lokalhistorisk forening.

Trafik

Tryghedsvandringen blev udskudt da ikke nok kunne deltage. Ny aftale med forvaltningen er, at når vi har en ny dato så bliver det planlagt – vi gør dette i samarbejde med cyklistforbundet og det bliver umiddelbart efter sommerferien for at få fokus på morgentrafikkens udfordringer.

Kulturhus på lang sigt

Møde med Vejgaards foreninger den 11. Juni kl 19-21 – Michael, John og Linda deltager.

Møde den 21 juni med kommunen ang. Kulturhus, grønne områder, trafik.
Et møde skal evt sættes op med by- og landskabs Erik Kristensen + Nuuradiin S. Hussein og Majbritt Iversen.

Gruppen er i gang med planer og i dialogmøder, men kunne fortsat godt bruge andre frivillige, der synes projektet med at få en hal til Vejgaard lyder spændende. Det kan være både privatpersoner eller repræsentanter fra foreninger.

Kulturhus på kort sigt

John har talt med byggeprojektansvarlig fra AK byg ang. biblioteket.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 81 foreninger ang. Hvilke faciliteter de skal bruge. Ift frivillighuset er der pt et problem ift opmagasinering af materialer.

I uge 25/26 indkaldes arbejdsgruppen til at godkende tegninger inkl. indgangspartiet. Efter sommerferien regner kommunen med at kunne gå i gang med projektet, og klare restaureringen på 3 måneder.
Inden mødet i uge 25/26 skal vi blive helt klare på hvad vores minimumskrav er.

Forberedelse til Open by Night/Kræmmermarked

Vi vil gerne have en bod igen med kaffe, kage og quiz om Vejgaard. John kan låne en badgemaskine så der er noget til børnene også.

Jul i bymidten

Vi vil lade os inspirere af hvordan de har fået det op at stå i Blokhus. Karin undersøger dette med henblik på at afdække:

Juleboder

Vi kan evt få fat i de boder der rejser rundt – Det internationale marked.
Business Aalborg ved evt noget – Michael spørger ham, og Karin spørger Ali.

Juletræstænding

Fredag 29. November 2019 kl 17 tændes juletræet
VB vil gerne donere juletræ
Evt uddele julegodter til børnene
Vi skal have fundet ud af noget med strøm
Kirke- og skolekor til at synge julen ind

Kommune workshop 21. maj for borgerne

Alle samrådsarbejdsgrupperne laver en kort intro af deres områder

Evt.

Hvis der er nogle udenfor samrådets bestyrelse, der har lyst til at hjælpe i kulturhusgruppen, må folk meget gerne henvende sig til samrådet 🙂
Michael tager en kop kaffe med Vejgaard hallens bestyrelsesformand
Vi overvejer at indhente nye bestyrelsesmedlemmer pga mandefald
Møde med Gug samråd ang. støjværn langs motorvej E45 den 14. Maj – Lis og John deltager
Næste møde afholdes den 6.6. i stedet for 12.6

Leave a Reply