Menu Close

Referat bestyrelsesmøde d. 5.2.2020

Bestyrelsesmøde

Vejgaard Samråd d. 5/2-2020

Deltagere:

Kaj Eienfeldt, John Ørtoft, Karin Lind Størkersen, Eva Meyer, Linda Østergaard Nielsen, Sigrid Boesen, Lis Abildhauge, Nanna Tribler og Michael Laustsen.

Afbud:

Sanne Daugaard Nielsen og Martin Højgaard Bagger.

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Status i arbejdsgrupper/projekter
 3. Organisering af bestyrelse/arbejdsgrupper
 4. Kalender 2020 og administration
 5. Eventuelt

Ordstyrer: Linda

Bestyrelsen præsenterede sig selv og der blev velkommen til de 3 nyvalgte: Kaj, Eva og Nanna.

 1. Konstituering
  1. Formand:                                       Michael
  1. Næstformand: Karin
  1. Kasserer:                                        Pia

Pia kontakter tidl. Kasserer Sanne vedr. overdragelse af regnskab, procedurer overfor   kommunen mv.

 • Status i arbejdsgrupper/projekter
  • Bymidten: Arbejdet omring udvikling af Vejgaard Bymidte er i løbet af 2019 blevet integreret i udvikling af helhedsplanen for Vejgaard. Det arbejde udføres i samarbejde med By-og Landskabsforvaltningen. Status er, at der er drøftelser mellem forvaltningen og de involverede foreninger og organisationer, herunder samrådet, om strategierne for en ny helhedsplan. Læs mere her: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/byudvikling/vejgaard
  • Grønne områder: Arbejdet i 2019 har primært været rettet imod fredningen af Sohngårdsholmsparken og at de grønne områder i Vejgaard bevares. Beboerne omkring Signalbakken etablerede i 2018 et ”Plejelaug”, som samrådet bakker op om. Kaj opfordrede til, at samrådets repræsentanter følger op overfor kommunen, ved løbende at aftale opfølgende statusmøder.
  • Trafik: De afholdte borgermøder pegede bl.a. på følgende specifikke områder: Forhold for cyklister, støj fra E45 og hastighed på vejene i Vejgaard. Samrådet arbejder videre med de områder og er bl.a. i dialog med Cyklistforbundet.
  • Bibliotek/Kulturhus: Renoveringen af Vejgaard bibliotek forventes afsluttet omkring sommerferien 2020. De Frivilliges Hus flytter ind og mødelokalerne på 1.salen bliver renoveret. Samrådet er positiv overfor processen omkring biblioteksbygningen, men beklager, at der ikke kunne findes økonomiske midler til en udvendig forskønnelse af området. Samrådet arbejder videre med sagen, muligvis også med fondsansøgninger til det udvendige.
  • Hal: Samrådet har haft løbende dialog med Sundhed- og Kulturforvaltningen og idrætsforeningerne omkring etablering af en hal centralt i Vejgaard. Samrådet har desuden været i dialog med forvaltningen omkring halproblematikken Sønderbro Skolen/Østre Allé Hallen. Under orienteringen blev mulighederne for Vejgaards unge drøftet. Det område vil samrådet prioritere i 2020.
  • Byudvikling omkring Karnersvej: Samrådet har deltaget i en møderække med By- og Landskabsforvaltningen omkring byudviklingen på Samsøgade, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej for at sikre en ordentlig proces omkring udviklingen af byggeplanerne. Status er, at forvaltningen er ved at udarbejde et forslag som forventes i offentlig høring i foråret 2020. Samrådet vil fortsat følge sagen tæt.
 • Organisering i arbejdsgrupper/projekter
  • På baggrund af statusgennemgang (pkt. 2) og de afledte drøftelser, besluttede bestyrelsen at justere arbejdsgrupperne. Fremover arbejdes der i følgende grupper:
   • Helhedsplan (Tidl. Bymidte, Trafik og Bibliotek/Kulturhus). Tovholder: Michael
   • Hal. Tovholder: Linda/Karin
   • Grønne områder. Tovholder: Lis
   • Ungdomsliv. Tovholder: Nanna

Derudover etableres der arbejdsgrupper efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til Michael om hvilke grupper man gerne vil arbejde i.

 • Kalender 2020 og administration
  • Mødekalenderen for 1. halvår 2020 er således: D. 2/3, d. 1/4, d. 5/5 og d. 2/6. Alle dage kl. 19.00. Førstkommende møde afholdes i Vejgaard Boldspilklubs lokaler.
 • Eventuelt
  • Karin har fået en henvendelse fra en gruppe dagplejemødre, idet der angiveligt er planer om at nedlægge legepladsen i Lundbyesgade v. plejehjemmet. Samrådet vil undersøge om daginstitutionernes legepladser reelt er tilgængelige aftener og weekender, hvilket har været et argument for at lukke de offentlige legepladser. Karin kontakter sammen med gruppen af dagplejemødre Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. legepladsen i Lundbyesgade.
  • John foreslog, at samrådet indstifter en pris som skal uddeles til en borger/forening i Vejgaard, som har gjort en særlig indsats i løbet af året.
  • Michael opfordrede bestyrelsen til at læse udkastet til samrådets strategi og komme med bemærkninger. Strategien ligger på bestyrelsens fælles drev. Når bestyrelsen har kommenteret og drøftet strategien på et af de kommende bestyrelsesmøder i foråret, offentliggør vi strategien.
  • Fællesfoto af bestyrelsen bliver på næste bestyrelsesmøde.
  • Næste møde: Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00 i VB klubhus.

10 Comments

Leave a Reply