Menu Close

Bestyrelsesmøde 03 april 2019

Ordstyrer: Linda Østergaard Nielsen

Referent: Michael Laustsen

3) Møde med ”Arbejdsgruppe Karnersvej” 

Borgerne på Karnersvej har nedsat en arbejdsgruppe pga kommunens planer om højhusbyggeri på hjørnet af Østre Allé og Sohngårdsholmsvej. I den anledning ønskede gruppen et møde med samrådet forud for det borgermøde som kommunen afholder d. 9. april kl. 19 på Filstedvejens Skole.

Arbejdsgruppen finder, at processen ikke er tilfredsstillende, idet der ikke har været involvering af de berørte borgere, og de ønsker sig en proces som ligner den som blev taget i anvendelse ifm. byggeriet ved den gamle skøjtehal på Østre Allé.

Samrådet bakker arbejdsgruppen op og det blev aftalt, at samrådet og arbejdsgruppen fremadrettet arbejder tæt sammen og at samrådet retter henvendelse til Aalborg Kommune, bl.a. for at få forlænget tidsfristen for den fordebat til projektet som er iværksat.

Arbejdsgruppen og samrådet deltager i borgermødet d. 9. april.

4) Orientering fra Bymidtegruppens møde med byplanlægger d. 27. marts 

Som en del af udviklingen af den kommende helhedsplan for Vejgaard, vil kommunen involvere borgerne på to workshops. D. 6. maj er udvikling af Vejgaard Bymidte på dagsordenen og d. 21. maj er det byudvikling (trafik, grønne områder og kulturhus/sportshal).
Begge workshops er kl.1900-2100 og tilmelding sker via kommunens hjemmeside.

Samrådet vil informere yderligere når der er nyt.

5) Orientering fra AG Grønne områders møde med landskabsarkitekt 

På mødet med Vej og Park d. 14. marts blev mulighed for hundeskov i Golfparken, lys på stien igennem Golfparken og oprensning af Brillesøen drøftet. Emnerne er kommet op pba. det borgermøde som samrådet holdt i november 2018. Forvaltningen er ikke umiddelbart indstillet på at opfylde alle ønsker. Arbejdsgruppen forfølger emnerne og vil herunder bl.a. søge at involvere de større brugere i området (skoler, daginstitutioner og UCN).

6) Orientering vedr. hjemmeside 

Hjemmesiden forventes i drift umiddelbart efter påske.

7) Tredje Limfjordsforbindelse 

Samrådet har modtaget en borgerhenvendelse vedr. 3. Limfjordsforbindelse og drøftede henvendelsen. Vi følger udviklingen omkring den 3. Limfjordsforbindelse, og har en klar forventning om at kommunen inddrager, ikke kun Vejgaard Samråd, men også samrådene for de øvrige berørte områder, i takt med planlægningen.

8) Økonomi 

Forbruget for 2018 er indberettet til kommunen. Derudover undersøger kassereren hvilket pengeinstitut der er billigst ift. samrådets behov.

9) Samrådenes formøde 

30/4-2019 kl-1830 – 2030 på Cafe Frederiksberg
Sigrid Boesen, Michael Laustsen og Karin Størkersen deltager i mødet.

Samrådet har to emner med til mødet; Strategisk samarbejde med andre samråd og interessenter vedr. byudvikling og forslag om at kommunen drifter hjemmesider for de enkelte samråd.

10) Evt. 

Lis Abildhauge og John Ørtoft deltager i kommunens arbejdsgruppe vedr. udvikling af biblioteksbygningen i Vejgaard. Efter en intens start i arbejdsgruppen har der været stilstand. Lis og John følger op overfor kommunen

[oceanwp_library id=”493″]


JQuery Vertical MenuLeave a Reply