Nyheder

10 hours ago

Kenneth Toft Christensen

Nøgler fundet på thorsgade ...

View on Facebook

4 days ago

Vejgaard Samråd

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/4-2020Deltagere: Kaj, John, Nanna, Karin, Lis, Pia, Linda og Michael

Afbud: Sigrid

Mødet blev holdt som videokonference.

Dagsorden

1. Status i arbejdsgrupperne

a. Grønne områder: Samrådet er blevet gjort bekendt med at kommunen ikke erstatter ødelagt udstyr på de offentlige legepladser mod til gengæld at åbne legepladserne på daginstitutionerne for alle. Beslutningen giver nogle problemer for bydelens dagplejemødre, idet besøg på nogle legepladser skal aftales med institutionen i forvejen, på andre ikke. Samrådet vil tage kontakt til kommunen og opfordre til at revurdere beslutningen og procedurerne. Bl.a. er der måske mulighed for at prioritere området i lyset af at regeringen har hævet anlægsloftet for kommunerne.

b. Hal: Intet nyt.

c. Helhedsplan: Det planlagte møde med By-og Landskabsforvaltningen er flyttet til d. 7. maj. Samrådet er indstillet på at gennemføre mødet som videokonference, såfremt der fortsat er restriktioner i forhold til social distance (Covid-19). Fra samrådet deltager Kaj, Pia og Michael. Afhængig af dagsordenen evt. også Lis og John.

2. Samarbejde med foreningsliv, organisationer m.fl. i Vejgaard

Bestyrelsen ønsker en tættere dialog med Vejgaards foreningsliv, organisationer m.fl. for at fremme bydelens interesser. Borgermøderne omkring helhedsplanen har været velbesøgte og vi har oplevet god tilslutning til juletræstænding og kræmmermarked. I forhold til halsituationen i Vejgaard, har vi haft møder med nogle af idrætsforeningerne, men det har været svært at mobilisere alle. Bl.a. i lyset heraf foreslog Michael at invitere til On-Line temamøder. Bestyrelsen besluttede at færdiggøre strategien på næste bestyrelsesmøde, herunder hvilke områder det enkelte bestyrelsesmedlem ønsker at arbejde med. Bestyrelsen vil også udarbejde en oversigt med foreninger, organisationer mv.

3. Evt.

a. Biblioteksbygningen: Kommunen har meddelt at planerne for ombygningen er yderligere forsinket. Nu forventes indflytningen at ske i starten af marts 2021. Bestyrelsen har ønske om at profilere samrådets aktiviteter i det nye bibliotek og om at der etableres en formel brugergruppe for biblioteksbygningen. Fx kan der opsættes en infoskærm eller en permanent stand i bygningen. John og Lis kontakter kommunens projektleder og chefen for Aalborg Bibliotekerne for at adressere ønskerne og for at få informationer om hvilke andre foreninger der bruger biblioteket. Vi faciliterer gerne et møde blandt brugerne af bygningen for at nedsætte brugergruppen. De kontakter også Midtbyens Samråd for at høre om de tilsvarende erfaringer fra Haraldslund.

b. Ansøgning til kommunen/anlægsloftet: Bestyrelsen besluttede at udarbejde en prioriteret ønskeliste (med anslåede priser) for anlægsarbejder i Vejgaard. Listen sendes til Aalborg kommune. Bestyrelsesmedlemmerne bidrager hver især ved at aflevere ønsker indenfor vores områder. Bidragene uploades til bestyrelsens drev i mappen Aalborg Kommune\Anlægsstop senest d. 14. april.

c. Ansøgning vedr. juletræ 2020: Lis kontakter kommunen om tilskud til arrangement i 2020.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Det strammer til for butikkerne i Vejgaard. Vejgaard bageri på Hadsundvej 10, bager stadig brød hver dag, men hvis vi ikke kommer forbi og køber brødet, ja så lukker vores bager.
Støt vores lokale forretninger. Vi har brug for dem, også efter Corona..
...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

I denne corona-tid er det endnu vigtigere, at vi støtter op om vores lokale forretninger i Vejgaard, på de måder vi kan.

Eksempelvis tog Whiskybaren.dk et alternativt middel i brug for nylig til whiskysmagning online, som de gentager i kommende weekend👏🥃
Nedenfor har vi repostet vores nye café, Fætter V Café & Secondhand opslag, som vi også håber alle Vejgaards borgere vil bakke op om, når vi er ude på den anden side 🙂

I det hele taget - købt lokalt, og pas godt på jer selv og hinanden 🙏❤️Åhh den ventetid og uvisheden om hvornår man kan komme igang igen med sin normale hverdag er ret frustrerende 🙃

Her får vi tiden til at gå med lange ture i skoven og på stierne i Klarup 🍃
Der blir hygget igennem og jeg nyder HVER evigt eneste minut med vores dejlige Basseralle 💙

De positive briller er støvet af og kommet på🤓

Jeg er helt overbevist om at Fætter V nok skal komme igennem det her, men ikke uden jeres hjælp 🙌🏼😉
Så jeg håber at I er SÅ klar til at komme forbi butikken/Caféen og støtte op, når vi er på den anden side, af det her møg 💩

Tanker og visuelle krammer til alle de folk der er berørt på den ene eller anden måde🙏🏼

#sammenervistærke💪🏼

Vil ønske jer alle sammen en rigtig god lørdag🌞

DBH.

Jill

PS ; I må meget gerne smide et billede i kommentarfeltet med hvad I får tiden til at gå med 🙌🏼😍
...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

Covid-19Vejgaard Samråd bakker naturligvis op om myndighedernes anvisninger i forbindelse med Covid-19 og vi er ved at finde ud af, hvordan vi kan fungere bedst muligt. Vi har derfor bl.a. besluttet, at nødvendige møder kan gennemføres som videokonferencer. Referater vil som altid blive lagt ud efter mødene.

Sundheds- og Kulturforvaltningen ved Aalborg kommune har sendt os en oversigt med links til en række hjemmesider. Der kan i læse hvad der måtte være relevant indenfor de enkelte myndigheds- og organisationsområder. Se listen nedenfor.

Vi i samrådet ønsker, at i alle kommer sikkert igennem denne krise.

Kulturministeriet

Politi

Sundhedsstyrelsen

Frivillig Socialt Arbejde

Dansk Firmaidræt

DGI

DIF

Dans Folkeoplysnings Samfund

Dansk Oplysnings Forbund

Friluftsrådet

Dansk Ungdoms Fællesråd

De Danske Spejdere

FDF
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Samrådet var med da kommunen holdt Workshop om fremtidens kollektive trafik i Aalborg i går aftes. Vi støtter mere kollektiv trafik. Og tak for lån af billeder fra Midtbyens samråd😊 ...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Referat af bestyrelsesmøde d. 2/3 2020Deltagere: Lis, Kaj, Pia, Nanna, Linda, Karin og Michael

Afbud: John, Sanne, Martin og Sigrid

Dagsorden:

1. Status i arbejdsgrupperne

a. Helhedsplan: Gruppen deltager i møde ved By-og Landskabsforvaltningen d. 9/3 kl. 1530. Formålet er drøftelse af proces vedr. trafik, parkering og cyklisme.

b. Grønne områder: Intet nyt.

c. Ungdomsliv: Nanna samler en oversigt med de samlede tilbud til unge i Vejgaard og overvejer om der kan være synergi ifm De Frivilliges Hus flytning til Vejgaard.

d. Hal: Gruppen har haft møde med Sønderbroskolen, Sundheds-og Kulturforvaltningen og er inviteret til møde med Aalborg HK vedr. overvejelserne omkring hallen på Østre Allé og nybygning af hal på Sønderbroskolen. Samrådets holdning er fortsat, at der mangler halfaciliteter centralt i Vejgaard, uanset de førnævnte overvejelser. Samrådet har skrevet til de involverede forvaltninger og rådmænd og til skolerne i Vejgaard og redegjort for samrådets holdning.

2. Vejgaardprisen

Udsættes.

3. Hjemmeside

Hjemmesiden er under renovering, hvilket desværre trækker ud. Den primære eksterne kommunikation er pt. derfor via Facebook. Samrådet efterlyser en webansvarlig for teknisk vedligehold og udvikling (frivillig/ulønnet) og vil bl.a. poste et opslag på Frivillignet.dk.

4. Street Art

Samrådet har fået en henvendelse, med ønske om at samrådet går ind i et projekt omkring gavlmalerier i Vejgaard. Der er aftalt møde med interessenterne medio marts. Michael forsøger inden mødet at finde status på det arbejde der blev gjort vedr. gavlmalerier primo 2018.

5. Foto af bestyrelsen

Udsættes.

6. EU projekt

Aalborg Kommune (By-og Landskabsforvaltningen) deltager i et EU projekt omkring samarbejde imellem frivillige organisationer og offentlige myndigheder. Samrådet faciliterede besøget af en arbejdsgruppe i august 2019 og er inviteret til at deltage i en workshop i foråret. Michael og Kaj deltager.

7. Kollektiv trafik i Aalborg

Sundheds-og Kulturforvaltningen gennemfører en workshop om fremtidens kollektive trafik i Aalborg d. 9/3. John og Michael deltager.

8. Eventuelt

a. Bestyrelsen er kritisk over for de meget korte tidsfrister som kommunen ofte sætter op. I denne omgang vedr. mødet omkring Helhedsplanen og workshoppen om kollektiv trafik. Bestyrelsen tager det op på førstkommende fællesmøde med de øvrige samråd.

b. Samrådet har fået et brev fra en gruppe dagplejere, omkring renovering og/eller evt. nedlæggelse af legepladsen v. plejehjemmet i Lundbyesgade. Samrådet bakker op om de fremførte synspunkter og videresender brevet til Aalborg Kommune.

c. Pia (ny kasserer) og Sanne (tidl. kasserer) er ved at overdrage regnskab mv. Indberetningen til kommunen skal være afsluttet d. 31/3. Pia undersøger også mulighederne for den billigst mulige bankforbindelse.

d. Lis sender ansøgning til Aalborg Kommune om etablering af en permanent holder til juletræ på torvet i Bymidten.

e. Michael gennemgår vores Gmail-konto, drev, passwords mv. på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: Onsdag d. 1/4 kl. 1900 i klubhuset Vejgaard Boldspilklub.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Arbejdsgrupper i samrådetNedenfor er korte beskrivelser af vores arbejdsgrupper.

Hvis du har interesse i at være med i en af grupperne, eller har forslag til yderligere grupper, så skriv til os her på Facebook eller på vejgaardsamraad@gmail.com. Møder og aktivitetsniveauet i grupperne varierer, men der er plads til alle og brug for kræfterne!

Helhedsplan: Gruppen arbejder med udviklingen af helhedsplanen for Vejgaard og har derfor et tæt samarbejde med bl.a. By-og Landskabsforvaltningen. Derudover er gruppen involveret omkring udviklingen for Vejgaard Bibliotek. Her er den primære samarbejdspartner Sundheds- og Kulturforvaltningen. Trafikforhold i Vejgaard er også med i denne arbejdsgruppe. Tovholder er Michael.

Hal: Gruppen arbejder for at forbedre halkapaciteten i Vejgaard til gavn for idrætten og de mange andre foreninger som er afhængige af gode indendørs faciliteter. Tovholdere er Karin og Linda.

Grønne områder:Der er to større grønne områder i Vejgaard – Signalbakken og Golfparken (Den Gamle Golfbane). Gruppen arbejder for, at der fortsat skal være grønne frirum i Vejgaard, også i mindre skala end de to nævnte områder. Tovholder er Lis.

Ungdomsliv: Gruppen er nystartet og arbejder for at sikre gode fritidsaktiviteter og rammer for de unge i Vejgaard. Tovholder er Nanna.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5.2.2020Bestyrelsesmøde

Vejgaard Samråd d. 5/2-2020

Deltagere:

Kaj Eienfeldt, John Ørtoft, Karin Lind Størkersen, Pia Meyer, Linda Østergaard Nielsen, Sigrid Boesen, Lis Abildhauge, Nanna Tribler og Michael Laustsen.

Afbud:

Sanne Daugaard Nielsen og Martin Højgaard Bagger.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Status i arbejdsgrupper/projekter

3. Organisering af bestyrelse/arbejdsgrupper

4. Kalender 2020 og administration

5. Eventuelt

Ordstyrer: Linda

Bestyrelsen præsenterede sig selv og der blev velkommen til de 3 nyvalgte: Kaj, Pia og Nanna.

1. Konstituering

a. Formand: Michael

b. Næstformand: Karin

c. Kasserer: Pia

Pia kontakter tidl. Kasserer Sanne vedr. overdragelse af regnskab, procedurer overfor kommunen mv.

2. Status i arbejdsgrupper/projekter

a. Bymidten: Arbejdet omring udvikling af Vejgaard Bymidte er i løbet af 2019 blevet integreret i udvikling af helhedsplanen for Vejgaard. Det arbejde udføres i samarbejde med By-og Landskabsforvaltningen. Status er, at der er drøftelser mellem forvaltningen og de involverede foreninger og organisationer, herunder samrådet, om strategierne for en ny helhedsplan. Læs mere her: www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/byudvikling/vejgaard

b. Grønne områder: Arbejdet i 2019 har primært været rettet imod fredningen af Sohngårdsholmsparken og at de grønne områder i Vejgaard bevares. Beboerne omkring Signalbakken etablerede i 2018 et ”Plejelaug”, som samrådet bakker op om. Kaj opfordrede til, at samrådets repræsentanter følger op overfor kommunen, ved løbende at aftale opfølgende statusmøder.

c. Trafik: De afholdte borgermøder pegede bl.a. på følgende specifikke områder: Forhold for cyklister, støj fra E45 og hastighed på vejene i Vejgaard. Samrådet arbejder videre med de områder og er bl.a. i dialog med Cyklistforbundet.

d. Bibliotek/Kulturhus: Renoveringen af Vejgaard bibliotek forventes afsluttet omkring sommerferien 2020. De Frivilliges Hus flytter ind og mødelokalerne på 1.salen bliver renoveret. Samrådet er positiv overfor processen omkring biblioteksbygningen, men beklager, at der ikke kunne findes økonomiske midler til en udvendig forskønnelse af området. Samrådet arbejder videre med sagen, muligvis også med fondsansøgninger til det udvendige.

e. Hal: Samrådet har haft løbende dialog med Sundhed- og Kulturforvaltningen og idrætsforeningerne omkring etablering af en hal centralt i Vejgaard. Samrådet har desuden været i dialog med forvaltningen omkring halproblematikken Sønderbro Skolen/Østre Allé Hallen. Under orienteringen blev mulighederne for Vejgaards unge drøftet. Det område vil samrådet prioritere i 2020.

f. Byudvikling omkring Karnersvej: Samrådet har deltaget i en møderække med By- og Landskabsforvaltningen omkring byudviklingen på Samsøgade, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej for at sikre en ordentlig proces omkring udviklingen af byggeplanerne. Status er, at forvaltningen er ved at udarbejde et forslag som forventes i offentlig høring i foråret 2020. Samrådet vil fortsat følge sagen tæt.

3. Organisering i arbejdsgrupper/projekter

a. På baggrund af statusgennemgang (pkt. 2) og de afledte drøftelser, besluttede bestyrelsen at justere arbejdsgrupperne. Fremover arbejdes der i følgende grupper:

i. Helhedsplan(Tidl. Bymidte, Trafik og Bibliotek/Kulturhus). Tovholder: Michael

ii. Hal. Tovholder: Linda/Karin

iii. Grønne områder. Tovholder: Lis

iv. Ungdomsliv. Tovholder: Nanna

Derudover etableres der arbejdsgrupper efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til Michael om hvilke grupper man gerne vil arbejde i.

4. Kalender 2020 og administration

a. Mødekalenderen for 1. halvår 2020 er således: D. 2/3, d. 1/4, d. 5/5 og d. 2/6. Alle dage kl. 19.00. Førstkommende møde afholdes i Vejgaard Boldspilklubs lokaler.

5. Eventuelt

a. Karin har fået en henvendelse fra en gruppe dagplejemødre, idet der angiveligt er planer om at nedlægge legepladsen i Lundbyesgade v. plejehjemmet. Samrådet vil undersøge om daginstitutionernes legepladser reelt er tilgængelige aftener og weekender, hvilket har været et argument for at lukke de offentlige legepladser. Karin kontakter sammen med gruppen af dagplejemødre Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. legepladsen i Lundbyesgade.

b. John foreslog, at samrådet indstifter en pris som skal uddeles til en borger/forening i Vejgaard, som har gjort en særlig indsats i løbet af året.

c. Michael opfordrede bestyrelsen til at læse udkastet til samrådets strategi og komme med bemærkninger. Strategien ligger på bestyrelsens fælles drev. Når bestyrelsen har kommenteret og drøftet strategien på et af de kommende bestyrelsesmøder i foråret, offentliggør vi strategien.

d. Fællesfoto af bestyrelsen bliver på næste bestyrelsesmøde.

e. Næste møde: Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00 i VB klubhus.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard kirke inviterer til fastelavn😃Mandag den 24. februar kl. 17.15 inviterer vi børn og forældre til Fastelavnsarrangement i Vejgaard kirke og sognehus.
Vi starter med en kort, børnevenlig gudstjeneste i kirken med organist Laila Høgild Nielsen, kirke- og kulturmedarbejder Line Møller Mousten og sognepræst Sine Kilstrup. Efter gudstjenesten er der spisning og naturligvis tøndeslagning. Det koster 20 kr. for voksne at spise med. Børn spiser gratis med. Husk udklædning. 🤡
Kig ind til en festlig aften i kirke og sognehus.
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsens beretning 2019Beretning for Vejgaard Samråd 2019

Forud for generalforsamlingen den 28. januar 2020 kan bestyrelsens beretning læses nedenfor. Vi håber, at se så mange Vejgaard borgere som muligt til generalforsamlingen, så vi kan få skudt 2020 godt i gang 🙂

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i januar 2019 med Sigrid Boesen som formand, Michael Laustsen som næstformand og Sanne Daugaard som kasserer. Der har efterfølgende været udskiftninger i bestyrelsen af forskellige personlige og arbejdsmæssige årsager. Konkret betyder det, at vi pt. har 3 vakante bestyrelsespladser og 1 vakant suppleantplads.

Arbejdsgrupperne

Med udgangspunkt i de anbefalinger som kom frem på det meget velbesøgte borgermøde i november 2018 nedsattes 4 arbejdsgrupper; ”Udvikling af Vejgaard Bymidte”, ”Trafik”, ”Grønne områder” og ”Kulturhus”. Derudover kan der laves yderligere arbejdsgrupper, også udenfor bestyrelsen, hvis der er borgere som har et specifikt projekt/interesseområde de gerne vil arbejde med.

”Udvikling af Vejgaard Bymidte”

I samarbejde med By-og Landskabsforvaltningen har vi arbejdet med udvikling af Helhedsplanen for Vejgaard, herunder Bymidten. På to velbesøgte Workshops kunne borgerne bidrage til Helhedsplanen. Udkastet til planen ligger nu til videre behandling i forvaltningen og efterfølgende godkendelse ved Aalborg Byråd. Arbejdet førte også til et nært samarbejde med Lokalhistoriske forening, som kunne bidrage med stor viden om bydelens historie og udvikling indtil nu. Noget af resultatet ses på de store plancher der er opsat ved Biblioteket, på Vejgaard torv og Bymidte pladsen.

”Trafik”

Der har været dialog med bl.a. Cyklistforbundet og skolebestyrelserne omkring trafikken på Nørre Tranders Vej, Øster Sundby Vej og Hadsundvej. Særligt forholdene ved Vejgaard Østre Skole og cyklisternes vilkår på Hadsundvej (nordlige del) har været drøftet. Både Cyklistforbundet, Aalborg Kommune og Politiet har god dokumentation for trafikmønstrene. En planlagt besigtigelse af de konkrete steder i maj måned måtte desværre aflyses, men er stadig på dagsordenen og en mulighed i 2020.

”Grønne områder”

To områder har været i fokus for arbejdet – Signalbakken og Den Gamle Golfbane/Sohngårdsholmparken. Vedr. Signalbakken finder arbejdet sted i rammen af Signalbakkens Plejelaug – en forening dannet af borgere fra de nærliggende veje. Et meget velfungerende eksempel på lokale kræfter, der tager ansvar. Samrådets rolle er i dette tilfælde at støtte lauget og at stå til rådighed ved behov. Den Gamle Golfbane og Sohngårdsholmparken har været på den politiske dagsorden ifbm et fredningsforslag, som blev vedtaget lige inden jul. En række borgere og organisationer havde indsigelser imod fredningsforslaget, som blev politisk vedtaget med nogle ændringer. Samrådet ser bl.a. frem til, at der på trods af fredningen, nu kan etableres belysning på en gennemgående sti i de mørke timer – et ønske fra mange brugere af området. Samtidig indebærer fredningen, at de byggerier der lige nu er i gang på området imellem Observatoriet og Sohngårdsholmsvej ikke udstrækkes ind i parken.

”Kulturhus”

Aalborg Kommune besluttede i foråret 2019 at finansiere en gennemgribende og stærkt tiltrængt modernisering af Biblioteket og mødefaciliteterne på 1. salen i biblioteksbygningen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor bl.a. samrådet er repræsenteret. Det blev også besluttet, at De Frivilliges Hus, der indtil nu har været placeret ved travbanen i Vestbyen, skal flyttes til biblioteksbygningen i Vejgaard. En række møder i arbejdsgruppen, og imellem samråd og Sundheds- og Kulturforvaltningen, har udmøntet sig i en konkret plan for bygningen. Desværre har samrådet i denne sag oplevet de problemer det giver, når flere forskellige forvaltninger ved kommunen er ”inde over” samme sag. Bl.a. har det medført, at de planer for bygningsindretningen som der var enighed i arbejdsgruppen og i Kultur-og Sundhedsforvaltningen, er blevet ændret af By-og Landskabsforvaltningen. Samrådet finder processen kritisabel og vil følge denne specifikke sag til dørs, således, at vi ikke i andre og senere sammenhænge, skal sidde med fornemmelsen af at have været med i en ”skueproces”. Under det indledende arbejde på bygningen fandt entreprenøren en række skjulte installationer, som det kræver en særlig indsats at håndtere, og tidsplanen er derfor forskubbet. Bygningen forventes klar omkring sommerferien 2020.

Samrådet har på en møderække med nogle af Vejgaards foreninger, indledt et arbejde for at få etableret en større hal i bydelen. En hal, som kan tilgodese både idrættens og øvrige foreningers behov. Det er vigtigt for samrådet, at der er en hal i Aalborgs største bydel, befolkningsmæssigt, og at Vejgaards borgere ikke skal henvises til Gigantium, Sønderbroskolen, Nordkraft eller andre steder. En tilbygning til Omnihuset har været drøftet, men også en renovering og udbygning af hallen på Østre Allé er interessant.

Ad Hoc opgaver

Byudvikling - ”Østre Alle, Samsøgade, Sohngårdsholmsvej”

Samrådet blev tidligt i 2019 involveret i en sag omkring byudviklingsplanerne for Samsøgade, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej, idet en lokal arbejdsgruppe (”Karnersvej”) henvendte sig med bekymringer vedr. byggeriet. Derudover har en del andre borgere i kvarteret omkring Petersborgvej, Bernstorffsgade og Vonsyldgade henvendt sig til samrådet, idet en afledt konsekvens af byggerierne vil være øget trafik og parkeringsproblemer på deres veje. Arbejdsgruppen har igennem 2019 gjort et stort forberedende arbejde og har sammen med samrådet løbende haft dialog med By-og Landskabsforvaltningen. Forvaltningen arrangerede i april måned et borgermøde, hvor de potentielle bygherrer og forvaltningen ville fremlægge planerne. Det meget velbesøgte borgermøde endte med, at Rådmanden på stedet traf beslutning om at processen omkring projektering af byggerierne skulle gå om, således at højde og placering af byggerierne og manglende involvering af borgerne, blev sat i fokus i en ny proces. I november måned blev der afholdt et nyt borgermøde, hvor en justeret byudviklingsplan blev fremlagt og drøftet. Der blev desuden indlagt en indsigelsesperiode, som i skrivende stund er ved at blive evalueret. Samrådets rolle har primært været at følge processen og indgå i den løbende dialog med forvaltningen. Samrådet er allerede indkaldt til opfølgende møde med Rådmand og forvaltning i 2020. Det er efter samrådets opfattelse væsentligt, at borgerne inddrages, når så store projekter sættes i søen og at forvaltningerne tænker den dimension ind i deres arbejdsgange. Det er derfor tilfredsstillende, at Borgmesteren på et magistratsmøde medio 2019 indskærpede, at forvaltninger skal huske at inddrage byens borgerne.

Juletræsarrangement

Samrådet prøvede for første gang at arrangere juletræstænding. Træerne blev sat på torvet i Bymidten, og Vejgaard Kirkes Kor stillede velvilligt op og sang julen ind. Julemanden mødte op, og delte godteposer ud til de mange fremmødte børn, der var sponsoreret af lokale virksomheder. Samrådet har fået mange positive tilbagemeldinger og forslag til justeringer, som vi tager med ifbm juletræsarrangementet i 2020.

Samrådene og Kommunen

Vejgaard Samråd var arrangør af ”samrådenes formøde” til det årlige møde imellem samrådene i Aalborg og kommunen. Vi valgte at afholde det på Café Frederiksberg, hvor ca. 30 af kommunens 48 samråd mødte frem. Formødet bliver brugt til at drøfte og prioritere hvilke emner samrådene skal bringe op på det årlige koordinationsmøde med Aalborg Kommune, og derudover orienterede vores formand om Vejgaard Samråds måde at arbejde på. Det var en god mulighed for at få det nye Vejgaard Samråd ind i bevidstheden hos andre samråd og hos kommunen.

Strategi for samrådet

Vi valgte tidligt i 2019, at der skulle udarbejdes en strategi for vores arbejde – en prioritering af mål og indsatsområder. Strategien er i skrivende stund knapt færdig, men vi forventer at kunne præsentere den i foråret 2020 og ser frem til bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl., og til, at strategien forhåbentlig kan skabe retning for arbejdet med bydelens udvikling.

Sociale medier

I bestyrelsen har vi hele tiden haft den holdning at ”selvfølgelig skal vi da bruge sociale medier”, for at sikre muligheden for god dialog med borgerne. Tilbageholdenhed i starten skyldtes tvivl om, om vi ville være i stand til at vedligeholde og holde liv i siderne. Vi tog springet, og har støt fået flere følgere og god dialog med borgerne. Vi efterlyser flere, som kunne se det spændende i at fungere som redaktører på siderne, uden nødvendigvis at være medlem af bestyrelsen.

”Facebook – Vejgaard Samråd”
Facebooksiden er blevet den primære kommunikationsplatform med borgerne. Fx er der mange som benytter debatforum, men der er plads til flere.

”Facebook – Vejgaard i små fotoglimt”
Vi har oprettet en side på Facebook, hvor interesserede kan lægge fotos fra bydelen ind. Det kan være nye eller gamle fotos. Siden er tænkt som en del af fortællingen om Vejgaard og er velbesøgt, men også her er der plads til mere.

Vejgaard.dk

Hjemmesiden kom i drift i sommeren 2019. Samrådet overtog web-adressen fra Handelsstandsforeningen. Vi fik etableret et samarbejde med en socioøkonomisk IT-virksomhed, Special Minds, der er specialiseret i at aktivere mennesker med autisme. Virksomheden påtog sig at udvikle siden og har efterfølgende overdraget rettighederne til samrådet.
Tanken med siden er, at Vejgaard borgere og andre nysgerrige kan finde bred information om Vejgaard ift. forretninger, foreninger, områder og samrådet selvfølgelig.

Vejgaard Kræmmermarked

Samrådet havde en velbesøgt stand foran biblioteket, hvorfra vi havde en god dialog med de mange borgere som kom forbi. Konkurrencen med spørgsmål om bydelen, hvor præmien var to flotte købmandskurve, var et hit. Mere end 100 borgere deltog i konkurrencen.

Afslutning

Det har været et meget travlt år i Vejgaard Samråd med mange emner på dagsordenen. Vi i bestyrelsen har måttet prioritere, selvom alle emner er relevante og vigtige. Så endnu en opfordring til at deltage – måske i bestyrelsen, eller måske i arbejdet på et bestemt projekt, som man brænder for. Bestyrelsen står til rådighed for yderligere informationer.

Tak til de mange sponsorater fra erhvervslivet i Vejgaard som støttede op om samrådets julearrangement med træer og godteposer til børnene, præmier til Kræmmermarkedet, VB for at lægge lokaler til ved behov samt juletræer, autisterne i IT-firmaet Special Minds for at lave vores hjemmeside og for samarbejdet med Lokalhistorisk Arkiv, Aalborg Kommune og mange flere. Og sidst en stor tak til de mange borgere, som har bakket samrådets arbejde op gennem ord og handling, og til bestyrelsen som har trukket et kæmpe læs.
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Til info afholder Aalborg kommune åbent møde den 13.1 ang plusbus på Sohngårdsholmsvej. ...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard Samråds coverbillede ...

View on Facebook

3 months ago

Maj Nedergaard

Hej Vejgaard beboere - er der nogle i denne gruppe som kender til en løbeklub i Vejgaard? (Håber det er ok med et spørgsmål af denne art i gruppen) ...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

I det forgange år er det i forbindelse med kommunens fokus på en helhedsplan for Vejgaard blevet italesat af mange Vejgaard borgere, at bydelen mangler noget caféliv - et sted hvor bydelens borgere kan mødes til en kop kaffe ☕️ og evt en bid mad🍳
I det hele taget har der været fokus på, at bymidtens liv ikke må dø ud.

Vi er derfor i samrådet virkelig glade for at kunne observere, at nye forretningsdrivende satser på Vejgaard. Senest med Whiskybaren.dk, der åbnede i Kahyttens gamle lokaler, noget nyt og spændende er på vej i Zjoos’ nyligt opsagte lokaler og ikke mindst er vi meget glade for skiltet, der hænger på døren til det tidligere Tiff/Blockbuster, hvor der står “Glæd jer - her åbner café og second hand”.

Fra samrådets side håber vi, at Vejgaards borgere vil benytte 2020 til at handle/bruge Vejgaards forretningsliv endnu mere, så vi kan få livet i bydelen til at blomstre🌱😊

Med ønsket om et godt 2020 til alle ✨😊
...

View on Facebook
Close Menu
Close Panel