Nyheder

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5.2.2020Bestyrelsesmøde

Vejgaard Samråd d. 5/2-2020

Deltagere:

Kaj Eienfeldt, John Ørtoft, Karin Lind Størkersen, Pia Meyer, Linda Østergaard Nielsen, Sigrid Boesen, Lis Abildhauge, Nanna Tribler og Michael Laustsen.

Afbud:

Sanne Daugaard Nielsen og Martin Højgaard Bagger.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Status i arbejdsgrupper/projekter

3. Organisering af bestyrelse/arbejdsgrupper

4. Kalender 2020 og administration

5. Eventuelt

Ordstyrer: Linda

Bestyrelsen præsenterede sig selv og der blev velkommen til de 3 nyvalgte: Kaj, Pia og Nanna.

1. Konstituering

a. Formand: Michael

b. Næstformand: Karin

c. Kasserer: Pia

Pia kontakter tidl. Kasserer Sanne vedr. overdragelse af regnskab, procedurer overfor kommunen mv.

2. Status i arbejdsgrupper/projekter

a. Bymidten: Arbejdet omring udvikling af Vejgaard Bymidte er i løbet af 2019 blevet integreret i udvikling af helhedsplanen for Vejgaard. Det arbejde udføres i samarbejde med By-og Landskabsforvaltningen. Status er, at der er drøftelser mellem forvaltningen og de involverede foreninger og organisationer, herunder samrådet, om strategierne for en ny helhedsplan. Læs mere her: www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/byudvikling/vejgaard

b. Grønne områder: Arbejdet i 2019 har primært været rettet imod fredningen af Sohngårdsholmsparken og at de grønne områder i Vejgaard bevares. Beboerne omkring Signalbakken etablerede i 2018 et ”Plejelaug”, som samrådet bakker op om. Kaj opfordrede til, at samrådets repræsentanter følger op overfor kommunen, ved løbende at aftale opfølgende statusmøder.

c. Trafik: De afholdte borgermøder pegede bl.a. på følgende specifikke områder: Forhold for cyklister, støj fra E45 og hastighed på vejene i Vejgaard. Samrådet arbejder videre med de områder og er bl.a. i dialog med Cyklistforbundet.

d. Bibliotek/Kulturhus: Renoveringen af Vejgaard bibliotek forventes afsluttet omkring sommerferien 2020. De Frivilliges Hus flytter ind og mødelokalerne på 1.salen bliver renoveret. Samrådet er positiv overfor processen omkring biblioteksbygningen, men beklager, at der ikke kunne findes økonomiske midler til en udvendig forskønnelse af området. Samrådet arbejder videre med sagen, muligvis også med fondsansøgninger til det udvendige.

e. Hal: Samrådet har haft løbende dialog med Sundhed- og Kulturforvaltningen og idrætsforeningerne omkring etablering af en hal centralt i Vejgaard. Samrådet har desuden været i dialog med forvaltningen omkring halproblematikken Sønderbro Skolen/Østre Allé Hallen. Under orienteringen blev mulighederne for Vejgaards unge drøftet. Det område vil samrådet prioritere i 2020.

f. Byudvikling omkring Karnersvej: Samrådet har deltaget i en møderække med By- og Landskabsforvaltningen omkring byudviklingen på Samsøgade, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej for at sikre en ordentlig proces omkring udviklingen af byggeplanerne. Status er, at forvaltningen er ved at udarbejde et forslag som forventes i offentlig høring i foråret 2020. Samrådet vil fortsat følge sagen tæt.

3. Organisering i arbejdsgrupper/projekter

a. På baggrund af statusgennemgang (pkt. 2) og de afledte drøftelser, besluttede bestyrelsen at justere arbejdsgrupperne. Fremover arbejdes der i følgende grupper:

i. Helhedsplan(Tidl. Bymidte, Trafik og Bibliotek/Kulturhus). Tovholder: Michael

ii. Hal. Tovholder: Linda/Karin

iii. Grønne områder. Tovholder: Lis

iv. Ungdomsliv. Tovholder: Nanna

Derudover etableres der arbejdsgrupper efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til Michael om hvilke grupper man gerne vil arbejde i.

4. Kalender 2020 og administration

a. Mødekalenderen for 1. halvår 2020 er således: D. 2/3, d. 1/4, d. 5/5 og d. 2/6. Alle dage kl. 19.00. Førstkommende møde afholdes i Vejgaard Boldspilklubs lokaler.

5. Eventuelt

a. Karin har fået en henvendelse fra en gruppe dagplejemødre, idet der angiveligt er planer om at nedlægge legepladsen i Lundbyesgade v. plejehjemmet. Samrådet vil undersøge om daginstitutionernes legepladser reelt er tilgængelige aftener og weekender, hvilket har været et argument for at lukke de offentlige legepladser. Karin kontakter sammen med gruppen af dagplejemødre Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. legepladsen i Lundbyesgade.

b. John foreslog, at samrådet indstifter en pris som skal uddeles til en borger/forening i Vejgaard, som har gjort en særlig indsats i løbet af året.

c. Michael opfordrede bestyrelsen til at læse udkastet til samrådets strategi og komme med bemærkninger. Strategien ligger på bestyrelsens fælles drev. Når bestyrelsen har kommenteret og drøftet strategien på et af de kommende bestyrelsesmøder i foråret, offentliggør vi strategien.

d. Fællesfoto af bestyrelsen bliver på næste bestyrelsesmøde.

e. Næste møde: Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00 i VB klubhus.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard kirke inviterer til fastelavn😃Mandag den 24. februar kl. 17.15 inviterer vi børn og forældre til Fastelavnsarrangement i Vejgaard kirke og sognehus.
Vi starter med en kort, børnevenlig gudstjeneste i kirken med organist Laila Høgild Nielsen, kirke- og kulturmedarbejder Line Møller Mousten og sognepræst Sine Kilstrup. Efter gudstjenesten er der spisning og naturligvis tøndeslagning. Det koster 20 kr. for voksne at spise med. Børn spiser gratis med. Husk udklædning. 🤡
Kig ind til en festlig aften i kirke og sognehus.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsens beretning 2019Beretning for Vejgaard Samråd 2019

Forud for generalforsamlingen den 28. januar 2020 kan bestyrelsens beretning læses nedenfor. Vi håber, at se så mange Vejgaard borgere som muligt til generalforsamlingen, så vi kan få skudt 2020 godt i gang 🙂

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i januar 2019 med Sigrid Boesen som formand, Michael Laustsen som næstformand og Sanne Daugaard som kasserer. Der har efterfølgende været udskiftninger i bestyrelsen af forskellige personlige og arbejdsmæssige årsager. Konkret betyder det, at vi pt. har 3 vakante bestyrelsespladser og 1 vakant suppleantplads.

Arbejdsgrupperne

Med udgangspunkt i de anbefalinger som kom frem på det meget velbesøgte borgermøde i november 2018 nedsattes 4 arbejdsgrupper; ”Udvikling af Vejgaard Bymidte”, ”Trafik”, ”Grønne områder” og ”Kulturhus”. Derudover kan der laves yderligere arbejdsgrupper, også udenfor bestyrelsen, hvis der er borgere som har et specifikt projekt/interesseområde de gerne vil arbejde med.

”Udvikling af Vejgaard Bymidte”

I samarbejde med By-og Landskabsforvaltningen har vi arbejdet med udvikling af Helhedsplanen for Vejgaard, herunder Bymidten. På to velbesøgte Workshops kunne borgerne bidrage til Helhedsplanen. Udkastet til planen ligger nu til videre behandling i forvaltningen og efterfølgende godkendelse ved Aalborg Byråd. Arbejdet førte også til et nært samarbejde med Lokalhistoriske forening, som kunne bidrage med stor viden om bydelens historie og udvikling indtil nu. Noget af resultatet ses på de store plancher der er opsat ved Biblioteket, på Vejgaard torv og Bymidte pladsen.

”Trafik”

Der har været dialog med bl.a. Cyklistforbundet og skolebestyrelserne omkring trafikken på Nørre Tranders Vej, Øster Sundby Vej og Hadsundvej. Særligt forholdene ved Vejgaard Østre Skole og cyklisternes vilkår på Hadsundvej (nordlige del) har været drøftet. Både Cyklistforbundet, Aalborg Kommune og Politiet har god dokumentation for trafikmønstrene. En planlagt besigtigelse af de konkrete steder i maj måned måtte desværre aflyses, men er stadig på dagsordenen og en mulighed i 2020.

”Grønne områder”

To områder har været i fokus for arbejdet – Signalbakken og Den Gamle Golfbane/Sohngårdsholmparken. Vedr. Signalbakken finder arbejdet sted i rammen af Signalbakkens Plejelaug – en forening dannet af borgere fra de nærliggende veje. Et meget velfungerende eksempel på lokale kræfter, der tager ansvar. Samrådets rolle er i dette tilfælde at støtte lauget og at stå til rådighed ved behov. Den Gamle Golfbane og Sohngårdsholmparken har været på den politiske dagsorden ifbm et fredningsforslag, som blev vedtaget lige inden jul. En række borgere og organisationer havde indsigelser imod fredningsforslaget, som blev politisk vedtaget med nogle ændringer. Samrådet ser bl.a. frem til, at der på trods af fredningen, nu kan etableres belysning på en gennemgående sti i de mørke timer – et ønske fra mange brugere af området. Samtidig indebærer fredningen, at de byggerier der lige nu er i gang på området imellem Observatoriet og Sohngårdsholmsvej ikke udstrækkes ind i parken.

”Kulturhus”

Aalborg Kommune besluttede i foråret 2019 at finansiere en gennemgribende og stærkt tiltrængt modernisering af Biblioteket og mødefaciliteterne på 1. salen i biblioteksbygningen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor bl.a. samrådet er repræsenteret. Det blev også besluttet, at De Frivilliges Hus, der indtil nu har været placeret ved travbanen i Vestbyen, skal flyttes til biblioteksbygningen i Vejgaard. En række møder i arbejdsgruppen, og imellem samråd og Sundheds- og Kulturforvaltningen, har udmøntet sig i en konkret plan for bygningen. Desværre har samrådet i denne sag oplevet de problemer det giver, når flere forskellige forvaltninger ved kommunen er ”inde over” samme sag. Bl.a. har det medført, at de planer for bygningsindretningen som der var enighed i arbejdsgruppen og i Kultur-og Sundhedsforvaltningen, er blevet ændret af By-og Landskabsforvaltningen. Samrådet finder processen kritisabel og vil følge denne specifikke sag til dørs, således, at vi ikke i andre og senere sammenhænge, skal sidde med fornemmelsen af at have været med i en ”skueproces”. Under det indledende arbejde på bygningen fandt entreprenøren en række skjulte installationer, som det kræver en særlig indsats at håndtere, og tidsplanen er derfor forskubbet. Bygningen forventes klar omkring sommerferien 2020.

Samrådet har på en møderække med nogle af Vejgaards foreninger, indledt et arbejde for at få etableret en større hal i bydelen. En hal, som kan tilgodese både idrættens og øvrige foreningers behov. Det er vigtigt for samrådet, at der er en hal i Aalborgs største bydel, befolkningsmæssigt, og at Vejgaards borgere ikke skal henvises til Gigantium, Sønderbroskolen, Nordkraft eller andre steder. En tilbygning til Omnihuset har været drøftet, men også en renovering og udbygning af hallen på Østre Allé er interessant.

Ad Hoc opgaver

Byudvikling - ”Østre Alle, Samsøgade, Sohngårdsholmsvej”

Samrådet blev tidligt i 2019 involveret i en sag omkring byudviklingsplanerne for Samsøgade, Østre Allé og Sohngårdsholmsvej, idet en lokal arbejdsgruppe (”Karnersvej”) henvendte sig med bekymringer vedr. byggeriet. Derudover har en del andre borgere i kvarteret omkring Petersborgvej, Bernstorffsgade og Vonsyldgade henvendt sig til samrådet, idet en afledt konsekvens af byggerierne vil være øget trafik og parkeringsproblemer på deres veje. Arbejdsgruppen har igennem 2019 gjort et stort forberedende arbejde og har sammen med samrådet løbende haft dialog med By-og Landskabsforvaltningen. Forvaltningen arrangerede i april måned et borgermøde, hvor de potentielle bygherrer og forvaltningen ville fremlægge planerne. Det meget velbesøgte borgermøde endte med, at Rådmanden på stedet traf beslutning om at processen omkring projektering af byggerierne skulle gå om, således at højde og placering af byggerierne og manglende involvering af borgerne, blev sat i fokus i en ny proces. I november måned blev der afholdt et nyt borgermøde, hvor en justeret byudviklingsplan blev fremlagt og drøftet. Der blev desuden indlagt en indsigelsesperiode, som i skrivende stund er ved at blive evalueret. Samrådets rolle har primært været at følge processen og indgå i den løbende dialog med forvaltningen. Samrådet er allerede indkaldt til opfølgende møde med Rådmand og forvaltning i 2020. Det er efter samrådets opfattelse væsentligt, at borgerne inddrages, når så store projekter sættes i søen og at forvaltningerne tænker den dimension ind i deres arbejdsgange. Det er derfor tilfredsstillende, at Borgmesteren på et magistratsmøde medio 2019 indskærpede, at forvaltninger skal huske at inddrage byens borgerne.

Juletræsarrangement

Samrådet prøvede for første gang at arrangere juletræstænding. Træerne blev sat på torvet i Bymidten, og Vejgaard Kirkes Kor stillede velvilligt op og sang julen ind. Julemanden mødte op, og delte godteposer ud til de mange fremmødte børn, der var sponsoreret af lokale virksomheder. Samrådet har fået mange positive tilbagemeldinger og forslag til justeringer, som vi tager med ifbm juletræsarrangementet i 2020.

Samrådene og Kommunen

Vejgaard Samråd var arrangør af ”samrådenes formøde” til det årlige møde imellem samrådene i Aalborg og kommunen. Vi valgte at afholde det på Café Frederiksberg, hvor ca. 30 af kommunens 48 samråd mødte frem. Formødet bliver brugt til at drøfte og prioritere hvilke emner samrådene skal bringe op på det årlige koordinationsmøde med Aalborg Kommune, og derudover orienterede vores formand om Vejgaard Samråds måde at arbejde på. Det var en god mulighed for at få det nye Vejgaard Samråd ind i bevidstheden hos andre samråd og hos kommunen.

Strategi for samrådet

Vi valgte tidligt i 2019, at der skulle udarbejdes en strategi for vores arbejde – en prioritering af mål og indsatsområder. Strategien er i skrivende stund knapt færdig, men vi forventer at kunne præsentere den i foråret 2020 og ser frem til bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl., og til, at strategien forhåbentlig kan skabe retning for arbejdet med bydelens udvikling.

Sociale medier

I bestyrelsen har vi hele tiden haft den holdning at ”selvfølgelig skal vi da bruge sociale medier”, for at sikre muligheden for god dialog med borgerne. Tilbageholdenhed i starten skyldtes tvivl om, om vi ville være i stand til at vedligeholde og holde liv i siderne. Vi tog springet, og har støt fået flere følgere og god dialog med borgerne. Vi efterlyser flere, som kunne se det spændende i at fungere som redaktører på siderne, uden nødvendigvis at være medlem af bestyrelsen.

”Facebook – Vejgaard Samråd”
Facebooksiden er blevet den primære kommunikationsplatform med borgerne. Fx er der mange som benytter debatforum, men der er plads til flere.

”Facebook – Vejgaard i små fotoglimt”
Vi har oprettet en side på Facebook, hvor interesserede kan lægge fotos fra bydelen ind. Det kan være nye eller gamle fotos. Siden er tænkt som en del af fortællingen om Vejgaard og er velbesøgt, men også her er der plads til mere.

Vejgaard.dk

Hjemmesiden kom i drift i sommeren 2019. Samrådet overtog web-adressen fra Handelsstandsforeningen. Vi fik etableret et samarbejde med en socioøkonomisk IT-virksomhed, Special Minds, der er specialiseret i at aktivere mennesker med autisme. Virksomheden påtog sig at udvikle siden og har efterfølgende overdraget rettighederne til samrådet.
Tanken med siden er, at Vejgaard borgere og andre nysgerrige kan finde bred information om Vejgaard ift. forretninger, foreninger, områder og samrådet selvfølgelig.

Vejgaard Kræmmermarked

Samrådet havde en velbesøgt stand foran biblioteket, hvorfra vi havde en god dialog med de mange borgere som kom forbi. Konkurrencen med spørgsmål om bydelen, hvor præmien var to flotte købmandskurve, var et hit. Mere end 100 borgere deltog i konkurrencen.

Afslutning

Det har været et meget travlt år i Vejgaard Samråd med mange emner på dagsordenen. Vi i bestyrelsen har måttet prioritere, selvom alle emner er relevante og vigtige. Så endnu en opfordring til at deltage – måske i bestyrelsen, eller måske i arbejdet på et bestemt projekt, som man brænder for. Bestyrelsen står til rådighed for yderligere informationer.

Tak til de mange sponsorater fra erhvervslivet i Vejgaard som støttede op om samrådets julearrangement med træer og godteposer til børnene, præmier til Kræmmermarkedet, VB for at lægge lokaler til ved behov samt juletræer, autisterne i IT-firmaet Special Minds for at lave vores hjemmeside og for samarbejdet med Lokalhistorisk Arkiv, Aalborg Kommune og mange flere. Og sidst en stor tak til de mange borgere, som har bakket samrådets arbejde op gennem ord og handling, og til bestyrelsen som har trukket et kæmpe læs.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Til info afholder Aalborg kommune åbent møde den 13.1 ang plusbus på Sohngårdsholmsvej. ...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard Samråds coverbillede ...

View on Facebook

2 months ago

Maj Nedergaard

Hej Vejgaard beboere - er der nogle i denne gruppe som kender til en løbeklub i Vejgaard? (Håber det er ok med et spørgsmål af denne art i gruppen) ...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

I det forgange år er det i forbindelse med kommunens fokus på en helhedsplan for Vejgaard blevet italesat af mange Vejgaard borgere, at bydelen mangler noget caféliv - et sted hvor bydelens borgere kan mødes til en kop kaffe ☕️ og evt en bid mad🍳
I det hele taget har der været fokus på, at bymidtens liv ikke må dø ud.

Vi er derfor i samrådet virkelig glade for at kunne observere, at nye forretningsdrivende satser på Vejgaard. Senest med Whiskybaren.dk, der åbnede i Kahyttens gamle lokaler, noget nyt og spændende er på vej i Zjoos’ nyligt opsagte lokaler og ikke mindst er vi meget glade for skiltet, der hænger på døren til det tidligere Tiff/Blockbuster, hvor der står “Glæd jer - her åbner café og second hand”.

Fra samrådets side håber vi, at Vejgaards borgere vil benytte 2020 til at handle/bruge Vejgaards forretningsliv endnu mere, så vi kan få livet i bydelen til at blomstre🌱😊

Med ønsket om et godt 2020 til alle ✨😊
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Skal du have hjælp til at komme af med dit juletræ, tilbyder VB afhentning af juletræer for 30 kr😊Magter du heller ikke at køre dit juletræ til genbrugspladsen?

Så bestil en afhentning af vores U13 drenge som afhenter det lørdag den 4. Januar 2020

Prisen for dette er kun 30 kroner og dine penge går til at sende de unge drenge afsted til Tjekkiets hovedstad Prag i pinsen.

Så har du 30 kroner så har du altså nogle friske unge drenge der henter dit juletræ

Så du kan bare læne dig godt tilbage og glæde dig over at have støttet et godt formål og at dit juletræ er hentet

Glædelig jul🎄🎅🏻
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Samrådet ønsker alle en glædelig jul. ...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Renoveringen af Vejgaard Bibliotek er blevet forsinket, da der under detailprojekteringen blev afdækket en række installationer som skal udskiftes. Sundheds-og Kulturforvaltningen oplyser, at de renoverede lokaler forventes klar omkring sommerferien 2020. Samrådet finder forsinkelsen beklagelig, men ser frem til at de nye mødelokaler på 1. salen står klar og til at se det nyrenoverede bibliotek😊 ...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 03.12.2019Deltagere: Michael, Lis, John, Karin, Linda

1. Opfølgning på Juletræstænding

Tak til alle sponsorer. Der har været god feedback med konstruktive forslag fra borgere og fra Vejgaard Kirkes Kor. Bl.a. foreslås mulighed for scene og belysning.

Lis har sendt omtale til Aalborg.Nu (Vejgaard Avis) og laver en ”drejebog” for fremtidige arrangementer.

Sanne afregner med elektrikeren.

D. 27/12 fjerner Linda flis og juletræer. Lis og Michael afmonterer lyskæder mv.

John foreslår, at vi også laver et ”Forårsarrangement”. Måske på Den Gamle Golfbane efter samme læst som Juletræstændingen.

2. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 28/1-2020 kl. 1900 i Vejgaard Boldspilsklubs klubhus.

Jørgen Andersen fra Midtbyens Samråd har tilkendegivet, at han kan være dirigent.

Indkaldelsen med dagsorden bliver udsendt 3 uger før. Pt. er der 3 vakante pladser i bestyrelsen. Alle opfordres til at lede efter interesserede til bestyrelsesarbejdet.

3. Borgermøde og Helhedsplan for Vejgaard

Samrådet deltager i møde med Rådmand og Byudviklere fra By-og Landskabsforvaltningen d. 20/1-2020. Emnet er ”Opfølgning på fordebat” og ”Udviklingen i Vejgaard”.

Bestyrelsen holder formøde d. 6/1 -2020 (ifm. bestyrelsesmøde), hvortil også arbejdsgruppen for Karnersvej er inviteret.

OBS: Borgere i Vejgaard som ønsker at bidrage, kan kontakte samrådets bestyrelse for yderligere info via Facebook eller vejgaardsamraad@gmail.com.

4. Strategi for Vejgaard Samråd

Ambitionen er at fremlægge strategien på generalforsamlingen, eller snarest derefter.

5. Eventuelt

Michael er i dialog med Kulturforvaltningen og Vejgaard Gymnastikforening vedr. faciliteter.

Michael orienterede om status vedr. udlejning af tidl. Ønskebrønden på Hadsundvej.

Bestyrelsen drøftede den generelle udvikling i Vejgaard og holder et internt dialogmøde 5.2.2020
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 03.12.2019Deltagere: Michael, Lis, John, Karin, Linda

1. Opfølgning på Juletræstænding

Tak til alle sponsorer. Der har været god feedback med konstruktive forslag fra borgere og fra Vejgaard Kirkes Kor. Bl.a. foreslås mulighed for scene og belysning.

Lis har sendt omtale til Aalborg.Nu (Vejgaard Avis) og laver en ”drejebog” for fremtidige arrangementer.

Sanne afregner med elektrikeren.

D. 27/12 fjerner Linda flis og juletræer. Lis og Michael afmonterer lyskæder mv.

John foreslår, at vi også laver et ”Forårsarrangement”. Måske på Den Gamle Golfbane efter samme læst som Juletræstændingen.

2. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 28/1-2020 kl. 1900 i Vejgaard Boldspilsklubs klubhus.

Jørgen Andersen fra Midtbyens Samråd har tilkendegivet, at han kan være dirigent.

Indkaldelsen med dagsorden bliver udsendt 3 uger før. Pt. er der 3 vakante pladser i bestyrelsen. Alle opfordres til at lede efter interesserede til bestyrelsesarbejdet.

3. Borgermøde og Helhedsplan for Vejgaard

Samrådet deltager i møde med Rådmand og Byudviklere fra By-og Landskabsforvaltningen d. 20/1-2020. Emnet er ”Opfølgning på fordebat” og ”Udviklingen i Vejgaard”.

Bestyrelsen holder formøde d. 6/1 -2020 (ifm. bestyrelsesmøde), hvortil også arbejdsgruppen for Karnersvej er inviteret.

OBS: Borgere i Vejgaard som ønsker at bidrage, kan kontakte samrådets bestyrelse for yderligere info via Facebook eller vejgaardsamraad@gmail.com.

4. Strategi for Vejgaard Samråd

Ambitionen er at fremlægge strategien på generalforsamlingen, eller snarest derefter.

5. Eventuelt

Michael er i dialog med Kulturforvaltningen og Vejgaard Gymnastikforening vedr. faciliteter.

Michael orienterede om status vedr. udlejning af tidl. Ønskebrønden på Hadsundvej.

Bestyrelsen drøftede den generelle udvikling i Vejgaard og holder et internt dialogmøde 5.2.2020
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Ifm. Fordebat 2.0 om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngaardsholmsvej var der mulighed for at indsende forslag og kommentarer til By-og Landskabsforvaltningen frem til d. 18/11-2019.
Samrådet er blevet bekendt med at ikke alle borgere der har indsendt bemærkninger, har modtaget kvittering fra forvaltningen.
Hvis du har indsendt bemærkninger og ikke har modtaget en kvittering, opfordrer samrådet til at du kontakter sagsbehandler Martin Heide på tlf. 9931 2036.
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Vi er i samrådet kommet i det bedste julehumør ovenpå det flotte fremmøde af børn og voksne til julelystænding, korsang og julemandsbesøg i går - tusind TAK 🙏❤️😃

Vi ved, at det startede “småt” i år, men med al den opbakning vi så, er vi motiverede til at udvikle traditionen, så vi om nogle år forhåbentligt får endnu mere jul til Vejgaard med flere eller større træ, scene til koret, juleboder osv. Det bliver godt! 😊

Ift at få arrangementet til at blive en realitet vil vi gerne benytte os lejligheden til at takke VB for de fine træer, Vejgaard kirkes sognekor for den flotte optræden, bankerne (Jyske Bank, Danske bank, Nordjyske Bank, Spar Nord bank og Arbejdernes Landsbank) for donationer til børnenes godtposer, Rema1000 for strøm til orglet, og AAK for hurtig sagsbehandling og hjælp med flis. Også en speciel tak til samrådets ildsjæl, Lis, for at have orkestreret det hele.� 🙌🤶🎅🎄🍭🎼

Vi håber, alle Vejgaards borgere får en dejlig jul☺️
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Husk det er i eftermiddag kl 17:00 at julens komme fejres med lystænding af julelyset på Hadsundvej og træerne på bymidte torvet. Sognekoret synger julen ind og julemanden uddeler godteposer til de 150 første børn, der møder op 🎅🍭✨ ...

View on Facebook
Close Menu
Close Panel