Nyheder

12 hours ago

Martin Jørgensen

Jeg ved ikke om samrådet allerede kender til dokumentet, men Aalborg Kommunes Plan for mobilitet 2040 er interessant og håbefuld læsning - især for cyklisterne på fx Hadsundvej og Nørre Tranders Vej.
www.aalborg.dk/trafik-og-transport/trafik/planer-for-mobilitetsudvikling
...

View on Facebook

2 days ago

Vejgaard Samråd

Så fik vi den opdaterede plan for renoveringen af Vejgaard Bibliotek.
Dejligt at se, at håndværkerne nu er i gang💪
Bemærk at biblioteket holder åbent under renoveringen😊

Tidsplan:
• Opstart byggeplads uge 32 - 2020
• Sanering og nedbrydning pågår i august og september
• Genopbygning fra oktober – herunder udskiftning af tekniske installationer
• Rengøring efter byggearbejde ultimo januar 2021.
• Funktionsafprøvning og eventuel udbedring af mangler primo februar 2021.
• Ingen håndværkere i huset, ca. 1. marts 2021.
• Indflytning af inventar og indretning marts.
• Officiel åbning og ”klippesnor”- ceremoni i april.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

En gruppe af dagplejerne i Vejgaard gjorde i foråret samrådet opmærksom på, at legepladsen i Lundbyesgade var i forfald. En henvendelse til Aalborg Kommune gav pote, idet kommunen nu er gået i gang med den tiltrængte renovering. Godt for dagplejerne og børnefamilierne i Vejgaard😊 ...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Lørdagens skraldehold var ikke så stort. 2 personer, men det var nok til, at vi kunne tage hver vores fortov fra Vejgaard Torv og ned til Østre Alle. Og hold da op hvor fik vi samlet mange cigaretskodder. Vi har stadig mange af de sodavand som Spar købmanden på Årestrupvej har sponsoreret tilbage, så der er også til næste skraldeindsamling 🤗
Det bliver nok en hverdags eftermiddag, men mere info om det senere.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2/6-20201. Ordstyrer: John.

2. Referent: Linda

3. Brug af Facebook (FB) og hjemmeside:

FB-siden Vejgård samråd: Sigrid og Michael er administratorer og kan lave opslag.

FB-siden Vejgård i små fotoglimt: Alle medlemmer (borgere) af gruppen kan lave opslag. John og Michael er administratorer.

Opslag på hjemmesiden www.vejgaard.dk kommer automatisk over på FB-siden Vejgaard Samråd.

Pia bliver ny administrator på hjemmesiden.

Nanna gør opmærksom på, at tidspunktet mellem kl. 18-20 er der hvor flest er aktive på FB.

Bestyrelsen drøftede om Vejgaard Samråd skal være mere ”levende” – mere ”social medie”, hvor vi kan dele alle fortællinger, arrangementer i byen, referatet osv.

Michael – forsøg på at sikre en vis linje i hvordan tingene skal kommunikeres. Det er vigtigt at vi i samrådet er enige inden noget lægges op.

Årshjul med plan for hvor meget der skal lægges op, hvor ofte og hvilke arrangementer.

Enighed:

Få medlemmer af samrådet skal kunne lægge op.

Godt at få liv på FB-siden.

Hvad skal lægges op:

- Nyheder (nye begivenheder, nye butikker, arrangementer osv.)

- Videoer

- Neutralt skildre hvad der sker i Vejgård – spørge til hvad borgere i Vejgaard synes?

Vi nedsætter et redaktionsudvalg (Pia, Nanna og Kaj) som udarbejder forslag til linje og indhold på siderne. Afstemmes i bestyrelsen.

4. Mødedatoer for efteråret:

Tirsdag d. 18/8 (OBS på Kræmmermarked i Vejgaard i september)

Tirsdag d. 8/9

Onsdag d. 7/10

Onsdag d. 4/11

Tirsdag d. 8/12

5. Opfølgning på Strategi:

i. Kontakt til forretninger og foreninger – Vi har tidligere haft kontakt med Handelsstandsforeningen. Kaj vil godt tage kontakten op igen.

ii. Folder som kan deles ud til nytilflyttere. Redaktionsudvalget laver et udkast.Folderen fordeles til ejendomsmæglere, boligselskaber, bibliotek m.fl.

6. Borgerhenvendelser:

i. Stierne i Golfparken – kan det bringes op til politikerne, at stierne ikke er helt færdige endnu. Det er en god ide at bruge linket ”tip-kommunen” med vedligeholdelse.

Forespørgsel til By- og Landskabsforvaltningen omkring om toiletterne bliver renoveret i Golfparken, når legepladsen skal renoveres.

ii. Trafik på Enghavevej i forbindelse med omdirigering af trafikken ifm. at de anlægger Plus-bus-ruten. Forvaltningen var på forhånd klar over, at trafikken kunne blive problematisk i området pga. Plusbus. Beboerne kan anmode politiet om trafik- og fartkontrol. Vi sender links, mulighed for at henvende til politiet ift. fartkontrol, og By- og Landskabsforvaltningen ift. ønsket om fartbump.

7. Evt.

- Status på Signalbakkens Plejelaug: Projekt Får – 18 familier har meldt til sig til at passe fårene.

- Legeplads ved Lundbyesgade. Samrådet har tidligere fået lovning på at legepladsen bliver renoveret, efter at en gruppe dagplejere havde henvendt sig. Vejgaard Samråd har spurgt rådmand Nuuradiin om der kan gives en tidshorisont, hvilket han drøfter med sin rådmandskollega i By- og Landskabsforvaltningen.

- OBS på at årsmødet mellem alle samråd i Aalborg Kommune er blevet udskudt pga. COVID-19. Måske afholdes det i efteråret i stedet?

- Drøftelse af næste julearrangement.

- Husk skraldeindsamling i morgen.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Tak til det seje hold bag Skraldeindsamlingen i Vejgaard Bymidte💪 Næste indsamling blive lørdag d. 20/6, formiddag. Detaljerne bliver postet her på siden senere. ...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Desværre et af de mere kedelige opslag, men et af de store fyrretræer på Signalbakken har været udsat for hærværk. Samrådet opfordrer til at skrive til Aalborg Kommune på dette link, hvis i støder på noget lignende: www.aalborg.dk/trafik-og-transport/veje/tip-kommunen ...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Billeder fra legepladsen i Sohngårdsholmsparken v. Humlebakken. Renovering af legepladsen var et af de projekter som blev vedtaget i forbindelse med fremrykningen af anlægsinvesteringer. Vi er mange der ser frem til at pladsen får et løft😊 ...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Strategi for Vejgaard SamrådBestyrelsen for samrådet har skrevet vedlagte strategi, som skal hjælpe med til at sikre en retning i arbejdet. Læs den nedenfor. Kommentarer og forslag er meget velkomne🙂

Strategi for Vejgaard Samråd

Fokuspunkter

● Tilflyttere, beboere og boformer

● Mobilitet og sikkerhed

● Fællesskab

● Liv i bydelen

● Bæredygtighed

Sammensætning og arbejdsform for Vejgaard Samråd

Samrådet er opstået som ”græsrodsbevægelse” og er politisk upartisk. Samrådet arbejder for borgere, foreninger, organisationer og forretninger.

● Samrådet søger at inddrage enkeltpersoner og repræsentanter for foreninger mfl. i arbejdet, både i bestyrelsen og i arbejdsgrupper.

● Arbejdsgrupper kan nedsættes, i rammen af bestyrelsen, af borgere som har et specifikt interesseområde. Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis være repræsenteret i en sådan gruppe. Rammerne fastlægges efter behov.

● Bestyrelsen søger at supplere sig ved henvendelser til enkeltborgere der kunne være interessante for arbejdet, ligesom organisationer i Vejgaard kan repræsenteres i bestyrelsen.

Vision

”Vejgaard er en åben og attraktiv bydel – Byen i Byen – hvor mennesker kan leve hele livet”

Vejgaard udvikler sig gennem:

● et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen,

● gode oplevelser, byudvikling og mangfoldighed,

● at være et aktivt og sammenhængende lokalsamfund,

● et have en central placering i kommunen, med grønne områder og tæt på trafikale infrastrukturer,

● et aktivt forretningsliv, arbejdspladser og byliv som skaber rammen for det gode liv,

● at bæredygtighed tænkes ind i bydelens vækst og udvikling.

Udgangspunkt

Vejgaard i 2020 er en bydel med beboere som repræsenterer en bred vifte af den danske befolkning. Der er ca. 14.400 borgere fordelt på ca. 7.200 husstande. Her bor både studerende, familier, singler og seniorer. Der er stor variation i forhold til alder, uddannelsesniveau og livsstadie. Nogle har boet i Vejgaard hele deres liv og andre er kommet til senere. Beboerne er glade for at bo i Vejgaard - det er et bevidst tilvalg at bo her.

Foruden de store naturområder, Signalbakkerne og Den gamle golfbane, findes der også små og store grønne hverdagsrum med forskellige funktioner i Vejgaard.

Aalborg er en by i udvikling og vækst, som Vejgaard med sin placering tæt på midtbyen, motorvejen og universitetet naturligt er en del af. Vejgaard har et alsidigt foreningsliv, og et forretningsliv som indeholder alt hvad der skal til at leve hele livet i bydelen.

Samrådet er involveret i et samarbejde med Aalborg Kommune om en byudviklingsplan (helhedsplan) for Vejgaard. Planen skal fremtidssikre og styre udviklingen af Byen i Byen.

Værdier

● Udvikling af Vejgaard sker i overensstemmelse med borgernes ønsker, idet samrådets medlemmer er valgt blandt borgerne.

● Samrådet tager ansvar og respekterer mangfoldighed og bæredygtighed.

● Samrådet er samarbejdsorienteret i tilgangen til opgaverne.

● Samrådet søger at repræsentere alle legitime interesser i bydelen.

Strategi

Vi realiserer visionerne således:

Tilflyttere, beboere og boformer

Vejgaard satser på at tiltrække børnefamilier, ved at lægge sig i slipstrømmen på Aalborg kommunes satsning på ungdomsboliger og uddannelsespladser, uden at glemme de nuværende beboere. Kommunens udvikling giver en oplagt mulighed for at markedsføre Vejgaard som det næste bosted i kommunen, efter endt uddannelse.
Vejgaard er kendetegnet ved en blanding af ældre og nyere villakvarterer og områder med boligblokke. Samrådet arbejder for at nybyggeri og anden boligudvikling i Vejgaard, indpasses i de allerede eksisterende arkitektoniske løsninger, således at udviklingen opleves harmonisk og i sammenhæng med den type boliger som allerede findes i det pågældende boligområde. Udstykning af byggegrunde medvirker til at binde bydelen sammen og samrådet understøtter den udvikling. Demografien tilsiger behov for flere små og store lejligheder og mindre huse til unge, børnefamilier og ældre der ønsker at flytte til eller blive boende i byen. Samrådet ønsker både ejer- og lejerboliger, således at alle borgere har mulighed for at finde en passende bolig.

● Vi samarbejder med boligselskaber og ejendomsmæglerne om at udbrede fortællingen om Vejgaard.

● Vi udvikler en informationsfolder med overblik over lokalsamfundets muligheder i samarbejde med foreninger, butikker og håndværkere. Folderen uddeles til tilflyttere,på biblioteket og forretninger.

Mobilitet og sikkerhed

Vejgaard er placeret tæt på motorvej E45 og med gode busforbindelser til banegården, universitet og Aalborgs andre bydele. Kommunens planlagte BRT busrute kommer til at gå igennem den V-lige del af Vejgaard.
Trafikken i det centrale Vejgaard er højintens i myldretiderne og når trafikken på motorvej E45 går i stå. Det centrale Vejgaard (Hadsundvej) er samtidig præget af de mange studerende som dagligt cykler til/fra universitet og i fremtiden også til det nye supersygehus i Aalborg Ø.

● Vi tager dialogen med Aalborg kommune omkring BRT ruten, for derigennem at mindske generne for de beboere som bor tættest på.

● Vi arbejder for løsninger, der vil mindske trafikken på tværs af og igennem det centrale Vejgaard, for derigennem at øge sikkerheden for bløde trafikanter og mindske generne for beboerne i bydelen, idet vi samtidigt anerkender, at mange borgere har dagligt behov for at transportere sig på tværs af Limfjorden.

● Vi søger at påvirke Aalborg Kommune omkring forhold for cyklister på Hadsundvej i samarbejde med bl.a. Cyklistforbundet og i Vejgaard generelt sammen med universitetet og skolerne i Vejgaard.

● Vi deltager i debatter på borgermøder, sociale medier og i pressen.

Fællesskabsfølelse

Navnet Vejgaard er velkendt og vi arbejder for at udbrede det yderligere. Borgerne skal føle stolthed ved at bruge navnet Vejgaard - ”Jeg kommer fra Vejgaard”!

● Vi vil arbejde for at markere bydelen ved indfaldsvejene med bydelsskilte, portaler mv. Vi omtaler Vejgaard som en helhed i vores interne og eksterne kommunikation.

● Vi støtter de tiltag som borgere, forretningslivet og foreningslivet udfolder for at styrke identiteten.

Liv i bydelen

Vi vil gøre aktiviteter til en naturlig del af borgernes tænkning og gerne med løsninger der findes i samspil med erhvervslivet, foreninger, institutioner og kommunen.

● Vi afholder en Workshop hver 2. år, hvor borgere, erhvervslivet, kommunen og foreninger inviteres til at komme med forslag til udviklingen af bydelen.

● Vi etablerer temamøder og arbejdsgrupper for alle interesserede indenfor områder som styrker fællesskabende aktiviteter, for derigennem at udvikle livet i bydelen.

● Vi påvirker og understøtter kommunens aktiviteter og er gerne talerør på vegne af borgere, forretningerne, foreninger m.fl.

● Vi opsøger og deltager aktivt i andre foreningsregimer, for derigennem at skabe rammerne for et tættere samarbejde på tværs og for at påvirke udviklingen.

● Vi tiltrækker aktiviteter og understøtter kulturarrangementer, oplevelser og handel.

● Vi arbejder aktivt for skabelse af et Multihus, som skal rumme foreninger og f.eks. sundhedsaktører.

● Vi arbejder vedvarende for at fastholde og udvikle Vejgaard Bibliotek.

Bæredygtighed

Udviklingen af Vejgaard skal ske i respekt for natur og mennesker, så vi værner om miljøet. Samrådet understøtter og bakker op Aalborg Kommunes indsats for miljørigtige løsninger, grøn bæredygtighed og social ansvarlighed.

● Vi arbejder for at de eksisterende søer og vandhuller i Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane bevares og at de grønne rekreative områder i øvrigt fastholdes og udvikles som samlingspunkter til leg og oplevelse.

● Vi arbejder for grønne oaser, hvor have, mad og natur kan udfolde sig på tværs af alder og baggrund.

● Vi påvirker borgerne til at gå aktivt ind i at holde bydelen ren og fri for henkastet affald mm.

Vejgaard i maj 2020
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Cafeer og værtshusene er ved at åbne. Cafe fætter V på Hadsundvej 14 nåede lige at åbne da Coronakrisen ramte. Nu er den og andre åbne igen😊 ...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Godt nyt fra biblioteket😊Aalborg Bibliotekerne åbner i en limited edition, mandag d. 18. maj. Læs her, hvad det kommer til at betyde for dig, når du skal bruge biblioteket. (Og øj, hvor vi glæder os til at se jer igen).

www.aalborgbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/bibliotekerne-aabner-18-maj-det-betyder-det-dig-engli...

Obs! Vi har lagt en engelsk version ved denne nyhed. Kender du en ivrig biblioteksbruger, der har nemmere ved det engelske end det danske, så peg gerne i retning af ovenstående link.
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5/5-20201. Status i arbejdsgrupperne

Grønne områder:

Ros til kommunen for vedligeholdelse af stierne igennem Golfparken.

John og Lis undersøger ved By-og Landskabsforvaltningen om toiletbygningerne vil blive renoveret.

Hal:

Intet nyt.

Helhedsplan:

Der er planlagt møde med byplanlæggerne torsdag d. 7/5-2020.

2. Strategi for samrådet

Vi lægger strategien ud efter en skriftlig høring i bestyrelsen. Svarfrist for bemærkninger til Michael senest tirsdag d. 12/5 - 2020.

3. Erfaringer vedrørende projektansøgninger/anlægsloftet

Samrådets fremsendte en række ønsker til kommunen - forvaltningerne og alle byrådsmedlemmer efter at anlægsloftet for kommunerne blev hævet. Borgmesterens forvaltning har kvitteret og meddelt, at ønskerne er fordelt til resp. forvaltninger og indgår i det fremtidige budgetarbejde.

Vores erfaringer i samrådet er, at det kræver et grundigere forberedelsesarbejde end der var mulighed for denne gang, når vi retter henvendelser til kommunen med forslag. Rammerne for de midler der frigives ifm ophævelse af anlægsloftet, blandt andet at projekter skal være budgetterede og udført i 2020, gjorde at nogle af vores ønsker ikke kan imødekommes.

Det er også erfaringen, at vi med fordel kan time indsatserne ift budgetprocedurerne ved kommunen.

4. Skraldeindsamling i Vejgaard

Samrådet har fået en henvendelse fra en borger i Vejgaard, som foreslår, at hun sammen med samrådet tager initiativ til at borgere deltager i opsamling af skrald i det offentlige rum. Lis har haft en drøftelse af forslaget med forslagsstilleren, og de vil annoncere nogle datoer på samrådets facebookside, hvor man opfordres til at gå en tur i Vejgaard og samle det skrald op, man ser på sin vej. Samrådet har tidligere rettet henvendelse til kommunen om opsætning af flere skraldespande i det offentlige rum, men kommunen har ikke ressourcer til at tømme og vedligeholde dem i øjeblikket.

5. Økonomi

Pia har undersøgt de forskellige muligheder og priser for en foreningskonto og aftalt med Nordjyske Bank at vi åbner konto ved dem.

Det reviderede regnskab for 2019 blev gennemgået og er sendt til kommunen.

6. Webmaster til hjemmeside og facebook

Stillingsopslaget vedrørende en frivillig til at vedligeholde vores hjemmeside og facebookside gav 1 ansøgning. Bestyrelsen vurderede, at opgavens karakter gør at det er mest hensigtsmæssigt, at vedkommende er lokalt orienteret. Michael sender afslag til ansøgeren. Pia stillede sig i stedet til rådighed og får overdraget koder mv til siderne.

Der var enighed om at det er et fælles ansvar i bestyrelsen at finde historier/nyheder til siderne.

7. Street Art

Vi har fået tilbud fra en borger i Vejgaard som i rammen af samrådet gerne vil koordinere et projekt omkring Street Art. Michael har sat hende i forbindelse med kommunes ansvarlige på området og der er aftalt et møde for at få fastlagt rammerne for udfoldelse af Street Art i Vejgaard.

8. Evt.

Møde vedrørende helhedsplan for Vejgaard torsdag d. 7/5- 2020 kl. 16. Mødet afholdes på Microsoft Teams. Pia, Kaj, John og Michael deltager.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 2/6-2020 kl. 1900. Om muligt som fysisk møde, ellers på Zoom.
...

View on Facebook