Menu Close

Bestyrelsesmøde 13. februar 2019

Deltagere: Lis Abildhauge, Martin Bagger, Michael Laustsen, Ditte M. G. Damholdt, John Ørtoft, Karin L. Størkersen, Sanne Daugaard, Rune K. Holm, Linda Ø. Nielsen og Sigrid Boesen

Ordstyrer: Lis Abildhauge

Referent: Martin Bagger

1) Præsentationsrunde af gamle og nye medlemmer

2) Gruppefoto

3) Update fra Sigrid

 • Peter Pindstrup informeret om ny-konstitueret bestyrelse
 • Overdragelse fra Ole bl.a. ang. møde med Erik Kristensen (chef for sundhed og kulturforvaltningen) mht kulturhus på denne lange bane. Linda og Karin tager kontakt.

4) Kommunikation:

 • Udmeldning om nye bestyrelse:
 • Udkast til facebook og avis mht til til nye konstitution for samrådet gennemgåes. Sendes ud på intern facebook siden til kommentarer og godkendelse inden det endelige dokument sendes ud på Vejgaard Samråd facebook siden og avisen.
 • Hjemmeside:
  • Sigrid og Michael har den 26. marts møde med IT-firmaet Special Minds, som skal stå for vores kommende hjemmeside. Hjemmesidenavn samt indhold diskuteres. Sigrid har udarbejdet skitser mhp indholdet hvilket hun sender ud på vores interne facebook side til kommentarer. Målet er en “Orienteringshjemmeside” med kontaktinformationer.
 • Flyers. Havde god virkning med at dele den rundt i postkasser hos private inden generalforsamlingen. Beskrivelse af arbejdsgrupperne og reklame mht at rekruttere ressource-personer. Dette skal vi gentage
 • Facebook:
  • Sigrid forsat administrator. Arbejdsopgaver kan uddelegeres
  • Intro af arbejdsgrupperne: Arbejdsgrupperne skal hver især lave en kort beskrivelse. Kan sendes til Michael.
  • Navnekonkurrence om torvene foreslået af Iben. (Vejgaard torv og Vejgaard bymidte). Dette er dog ikke noget vi vil tage op nu, da der er andre vigtigere ting, og vi bør indsamle noget viden om, om det er et problem at finde rundt i de to.
  • Trafikkort link. Link til cyklistforbundets hjemmeside.
 • Avisindlæg. Michael er tovholder.

5) Budgetoplæg:

 • Lagt ud på intern facebookside.
 • Peter Pindstrup kontaktperson fra kommunen. Kommentarer sendes til Michael. 1/4 er deadline for endelige budget. Man kan overføre midlerne fra år til år hvis det er et bestemt planlagt projekt.
 • Forslag ang udgift til forplejning til fx længere varende samrådsmøder eller seminar.
 • Årshjul mhp arrangementer således udgifter kan blive planlagt fordelt ud over året.

6) Kommende bestyrelsesmøder:

 • 6. marts
 • 3. april
 • 8. maj.
 • 12. juni.

7) Feedback på Ibens spørgsmål ang Vejgaards fremtid og byudvikling.

 • Sendes ud til os i uge 8. Udkast mht til vores visioner udarbejdes af Michael. Deadline inden den 26. feb.

8) Foreningsoversigt.

 • Ligger på google drev.
 • Møde med repræsentant fra hver forening til møde ang. fremtidsvisioner.

9) Møde med kommunen om vedligehold af bydelen:

 • Mail fra Iben. Møde mht udvikling af lokale områder. Der skal bookes et møde ang dette. Drejer sig om vedligeholdelse af forskellige områder. Forslag skal sendes til Sigrid.

10) Borgerhenvendelser.

 • Skal prioriteres

11) Arbejdsgrupperne:

 • Aktivering af de frivillige fra Generalforsamling. Liste ligger på google drev. Flere har henvendt sig. Arbejdsgrupperne skal rekruttere disse.
 • Kulturhus (John, Lis, Karin, Linda)
  • På kort sigt (John, Lis). Møde i mandags den 11/2 med arbejdsgruppen for Vejgaard bibliotek med bla. Frivillighedens hus, lokalhistorisk forening mm Referat ang dette lægges ud på google drev. Inden for et år bliver det omstruktureret. Oprettelse af brugergruppe. Skal have fokus på funktion og brug. Læs referat og kom med kommentarer.
  • På lang sigt (Karin, Linda): Forslag til placering samt funktionen af denne. Omnihuset bruges af forskellige foreninger. Fokus på behov fra foreningerne, især dem der bruger Omnihuset allerede. 3)
 • Bymidten (Sigrid, Michael, Rune, Ditte)
  • Aktivering af det eksisterende torv og byhaver, evt mulighed for cafe i Vejgaard.
  • Navne på torvene.
  • Fortælling om torvene og samarbejde med butikforeningerne. Kontakt til ejendomsmæglerne.
  • På google drev lagt udkast mm
 • Grønne områder (Sanne, Lis, Martin):
  • Signalbakken og golfparken. Signalbakken plejelaug har udarbejdet forslag til kommende forbedringer og brug af denne. Opmærksom på ressourcepersoner.
 • Trafik (Michael, Martin, John, Ditte) Endnu ikke mødt. Nye gruppemedlemmer.

12) Eventuelt.

 • Seminar-dag hvor vi samler alle gruppernes projekter og får dem kortlagt med henblik på et samlet overblik. Skal afholdes Inden borgermødet. Forslag til dato udsendes på facebook.
 • Flere steder i Vejgaard problemer med hundelorte og at der ikke bliver ryddet op efter sig selv.
 • Behov for flottere indgang til Vejgaard.

[oceanwp_library id=”493″]


JQuery Vertical MenuLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *